نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهشی،مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابع‌طبیعیخراسان-رضوی،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،مشهد. ایران

2 عضوهیات علمیاستادیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

3 استادیار پژوهشی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد. ایران.

10.22048/rdsj.2024.397175.2100

چکیده

ارزیابی پتانسیل اکولوژیک و اقتصادی گامی موثر و ابزاری مناسب در جهت هدایت فعالیت‌ها و کاربری‌های جاری در سرزمین به سوی مدیریت جامع و توسعه‌ای پایدار روستایی می‌باشد. شناسایی و ارزیابی پتانسیل‌های هر منطقه، راهنمایی برای تحقق توسعه‌ای همگام با طبیعت در مناطق روستایی وابسته به طبیعیت است. در این مطالعه ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه در مراتع روستای چهار باغ استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. تیپ‌بندی پوشش گیاهی منطقه با رفتن به عرصه مورد نظر و پیمایش صحرایی و همچنین با کمک نقشه توپوگرافی منطقه و هچنین با استفاده از طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور و بر اساس روش طبقه‌بندی فلورستیک-فیزیونومیک مشخص و نمونه‏برداری‌ از هر تیپ گیاهی به صورت تصادفی-سیستماتیک صورت گرفت. در منطقه مورد مطالعه 6 تیپ گیاهی شناسایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که علوفه تولیدی کل در مراتع روستای چهارباغ برابر 6203605 کیلوگرم علوفه خشک و علوفه قابل‌دسترس (علوفه پایدار) برابر 1763925 کیلوگرم می‏باشد. ارزش اقتصادی کل علوفه تولیدی مراتع روستای چهارباغ برابر 520‚284‚110‚52 ریال و ارزش اقتصادی کل علوفه قابل‌دسترس این مراتع برابر با 960‚012‚904‚11 ریال برآورد شد. ظرفیت تعداد کل واحد دامی دارای بازدهی و ارزش اقتصادی4749 راس بوده که کل سود سالانه برابر 000‚760‚821‚12 ریال برآورد گردید؛ بنابراین ارزش افزوده دامداری در مرتع مورد مطالعه معادل040‚747‚917 ریال می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of forage production in Rangelands of Chaharbagh village, Golestan province

نویسندگان [English]

  • reza yari 1
  • shohahat zare 2
  • S.Mahbobe Mirmiran 3

1 Assistant Professor, Khorasan-e-Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad. Iran

2 2- Assistant Professor and Faculty Member of Economic, social and extension Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

3 3- Assistant Professor, Khorasan-e-Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad. Iran

چکیده [English]

Evaluating the ecological and economic potential is an effective step and a suitable tool to guide the current activities and uses in the land towards comprehensive management and sustainable rural development. Identifying and evaluating the potentials of each region is a guide for achieving development in sync with nature in rural areas dependent on nature. In this study, the economic value of forage production in Rangelands of ChaharBagh village of Golestan province was investigated.Typing the vegetation cover of the region by going to the desired area and field survey and also with the help of the topographical map of the region and also by using the plan to recognize the ecological regions of the country and based on the specified floristic-physionomic classification method and sampling of each plant type. It was done randomly and systematically.6 plant types were identified in the study area. The results of the study showed that the total forage production in the pastures of Chaharbagh village is equal to 6203605 kilograms of dry forage and available fodder (sustainable forage) is equal to 1763925 kilograms. The economic value of the total forage produced in the pastures of Chaharbagh village is equal to 52,284,110,52 riyals, and the total economic value of the available forage of these pastures is estimated to be 11,904,012,960 riyals. The capacity of the total number of livestock units with efficiency and economic value was 4749 heads, and the total annual profit was estimated at 12,760,821,000 rials; therefore, the added value of animal husbandry in the studied pasture is equal to 040,747,917 rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic value
  • Rangelands Function
  • forage production
  • Chaharbagh village
  • Golestan province