نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22048/rdsj.2023.344754.2027

چکیده

امروزه مسئله سلامت و کیفیت مواد غذایی یکی از چالش های فراروی جوامع است و کشاورزی ارگانیک به عنوان گزینه جایگزین کشاورزی رایج، به سرعت در حال رشد و گسترش می باشد و در آینده ای نه چندان دور مهم ترین و اصلی ترین مشخصه حضور محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، عرضه محصولات عاری از ترکیبات شیمیایی و ارگانیک خواهد بود. این پژوهش با هدف تحلیل مولفه های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران انجام شده است. از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی، از لحاظ میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران بوده اند که حداقل طی یک سال قبل از انجام پژوهش اشتغال به کار داشته اند(سال 1399) و تعداد آن ها 200 نفر بوده است. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده (127 نفر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گرد آوری داده ها، پرسشنامه بوده است که برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است. ( 94/0 =α). در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، در ﺑﺨﺶ تحلیل توصیفی از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻧﻤﺎ، ﻣﯿﺎﻧﻪ و غیره و در ﺑﺨﺶتحلیل استنباطی از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج نشان که مولفه های مختلفی در روند توسعه کشاورزی ارگانیک تاثیر دارند که طی تحلیل عاملی درپنج دسته مولفه های اقتصادی-حمایتی(653/9)، آموزشی-دانشی(799/7 )، فنی-ترویجی(766/7 )، نهادی-قانونی(152/7 ) و تحقیقاتی-تبلیغاتی(258/4) خلاصه شدند؛که مجموعا 048/61 درصد واریانس مولفه های توسعه کشاورزی ارگانیک را تبیین کردند. لذا توسعه کشاورزی ارگانیک نیازمند عواملی می باشد که ترکیب مناسبی از هر کدام در زمان و مکان مناسب ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of components of organic agriculture development from the perspective of agricultural jihad experts in Tehran province

نویسندگان [English]

  • mahnaz mohamadzadeh nasirabadi 1
  • mahbobeh hasani 2
  • tahereh sharghi 1

1 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 - M.Sc. degree student of the Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the issue of health and food quality is one of the challenges facing communities and organic farming as an alternative to conventional agriculture, is growing and expanding rapidly and in the near future the most important and main feature of the presence of agricultural products in global markets. , The supply of products will be free of chemical and organic compounds. This study aims to analyze the components of organic agriculture development from the perspective of agricultural jihad experts in Tehran province. In terms of nature, it is a quantitative research, in terms of the degree of control of variables, it is non-experimental, and in terms of purpose, it is part of applied research and has been done by descriptive-correlation method. The statistical population was all experts of agricultural jihad in Tehran Province who had been employed for at least one year before the research and their number was 200 people. Morgan's table was used to estimate the sample sizes (127 people) that were selected by simple random sampling. In the current research, the main tool for data collection was a questionnaire, which was used to calculate the reliability of the questionnaires, using Cronbach's alpha method and using Spss statistical software. (α=0.94). In this research, in the descriptive analysis section, statistical methods such as frequency distribution, mean, standard deviation, profile, median, etc., and in the inferential analysis section, factor analysis method has been used. The results show that various components have an impact on the development process of organic agriculture, which during factor analysis in five categories of economic-supportive components (9.653), educational-knowledge (7.799), technical-promotional (7.766), institutional- Legal (7.152) and research-propaganda (4.258) were summarized, which explained a total of 61.048% of the variance of organic agriculture development components. Therefore, the development of organic agriculture requires factors that require a proper combination of each at the right time and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agriculture
  • development
  • organic agriculture
  • economic component
  • social component