نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

10.22048/rdsj.2023.375303.2064

چکیده

مسکن از نیازهای اولیه انسان و جزئی از هویت روستا است و در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف زمینه‌ساز تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شده است. پژوهش حاضر بر تجزیه و تحلیل پیامدهای کالبدی برخورداری روستاهای شهرستان خوانسار از تسهیلات مسکن روستایی تصریح و تأکید دارد و در تلاش است تا «کیفیت مصالح»، «کیفیت سازه‌ای»، «ساختار بومی مسکن» و «کیفیت مسکن استاندارد» را در مساکن روستایی ساخته‌شده با اعتبارات این طرح واکاوی کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. جامعه آماری مورد پژوهش، سرپرستان خانوارهای روستایی بر پایه سرشماری ۱۳۹۵ و تعداد نمونه با محاسبة فرمول کوکران 345 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. همچنین با کاربرد روش نمونه‌گیری خوشه‌ای-تصادفی، تعداد 18 روستا تعیین شد. با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با مسئولان بنیاد مسکن و مشاهدات میدانی، پرسشنامه‌ای با 27 سؤال زیر نظر کارشناسان دانشگاه طراحی و در میان نمونه‌ها توزیع و تکمیل شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بر اساس 40 پرسشنامه، 83/0 به دست آمد که در حد مطلوبی است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر معادلات ساختاری، به طور کلی تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان خوانسار با ضریب تأثیر 18/0 اثر داشته است. در این میان تسهیلات مسکن روستایی بر «کیفیت مصالح» با ضریب تأثیر 31/0، «کیفیت سازه‌ای» با ضریب تأثیر 48/0، «ساختار بومی» با ضریب تأثیر 81/0 و بر «مسکن استاندارد» با ضریب تأثیر 25/0 اثرگذار بوده است. بنابراین تداوم ارائه تسهیلات با رویکردی نوین و مبتنی بر شرایط بومی نواحی روستایی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of rural housing facilities in the physical development of rural Khansar

نویسندگان [English]

  • Asghar Norouzi 1
  • Behruz Gharani Arani 2
  • Ahmad Azimi 3

1 Associate professor, Department of Geography and rural planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Geography and rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 MSc.Geography and rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Housing is one of human’s basic needs and a part of village's identity, and in recent decades, for various reasons, it has become the basis for physical changes in rural settlements. The article emphasizes on the analysis of the physical consequences of rural housing facilities in Khansar County and it is trying to analyze "quality of materials", "structural quality", "native structure of housing" and "quality of standard housing" in rural housing built with the project’s funds. The research method is descriptive-analytical and survey-based. The statistical population is the heads of rural households based on the 2016 census and the number of samples calculated by the Cochran formula is 345 people who were selected by simple random sampling. Also, by using cluster-random sampling method, the number of 18 villages was determined. According to library studies, interviews with Housing Foundation officials and field observations, a questionnaire with 27 questions was designed under the supervision of university experts and distributed and completed among the samples. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha method, based on 40 questionnaires, 0.83, which is at the optimal level. Based on the results obtained from the path analysis of structural equations, in general, rural housing facilities have had an effect on the physical transformations of rural settlements in Khansar with an impact factor of 0.18. Meanwhile, rural housing facilities have an impact factor of 0.31 on "quality of materials", "structural quality" with an impact factor of 0.48, "native structure" with an impact factor of 0.81, and "standard housing" with an impact factor of 0.25 has been effective. Therefore, it is suggested to continue providing facilities with a new approach based on local conditions in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilities
  • Rural Housing
  • Physical
  • Khansar