نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی روستایی زمینه موثر و مناسبی برای دست‌یابی به توسعه پایدار روستایی می باشد که این امر نیازمند آموزش مهارت‌ها و فنون مختلف و نوین به روستاییان است. این موضوع یکی از اهداف و برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای است که سال‌هاست عملیاتی شده اما آنچه مهم است این است که به چه میزان در این راستا موفق بوده اند. لذا گستره وسیع فعالیت‌های انجام شده نیازمند بررسی کارآیی و موفقیت عملی در جامعه است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس از میان 708 نفر از مهارت آموزان ساکن در روستاهای شهرستان فامنین 200 نفر با استفاده از فرمول‌ کوکران به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب ‌به عنوان حجم نمونه جهت بررسی و مطالعه انتخاب گردید. داده های پژوهش در سال 1399 از طریق پرسشنامه ای متشکل از چهار بخش مشخصات فردی و شغلی و سه متغیر توانمندی‌های فردی و شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی گردآوری شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS25 و LISREL8.5 استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای در ابعاد سه گانه توانمندی فردی و شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی مهارت آموزان بطور متفاوت اثرگذار بوده به گونه‌ای که باعث افزایش سطح و بهبود مولفه‌های مربوط به هر یک از ابعاد شده است. این تاثیر به ترتیب در بعد فردی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین سن، تعداد دوره های آموزشی و تحصیلات مهارت آموزان با توانمندی های فردی-شخصیتی و اقتصادی آنها دارد. بر پایه نتایج حاصله پیشنهاد می شود در دوره های آموزشی برای موفقیت بیشتر و اثرگذاری بالاتر به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف توجه نموده و به متغیرهای سن، سواد و تحصیلات مهارت آموزان عنایت خاص مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of technical and vocational education in empowering rural trainees (case study: Famenin County, Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Mousa Aazami 1
  • Mehdi Farhadi 2
  • Karwan Shanazi 3

1 Associate Professor Rural development, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 MSc student in rural development- Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

3 PhD student- Department of Agricultural Education and Extension-Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

Investing rural economic activities is a suitable and effective way to achieve sustainable rural development which requires educating rural people over new different skills and techniques. This is one of the goals of vocational training programs that have been in operation for many years, but what matters is how successful they have so far been. Therefore, a wide range of activities required to evaluate the efficiency and practical success of the community that has been addressed in this study. The study area was Famenin County in Hamedan province in which based on the Cochran formula, 200 out of 708 skilled students residing in rural areas of this area were selected by proportional stratified random sampling method. The necessary data were collected in 2019 through a questionnaire consisting of four sections including: demographic and occupational characteristics of respondents and three variables of personal and personality, economic and social abilities. Both SPSS25 and LISREL8.5 soft-wares were used for data analysis. Based on the findings of the research, technical and vocational education have had different effects on the triple dimensions of personality, economic and social empowerment of learners, so as have consequently increased the level and improve the components related to each dimension. This effect was highest in the individual, economic and social dimensions, respectively, and the findings showed a positive and significant relationship between age, number of courses, and education of students with their individual-personality and economic abilities. Based on the results obtained, it is suggested to pay attention to different economic, social and cultural aspects of different areas in vocational and educational courses for more success and higher impact, and give special consideration to some variables like age, literacy and education of skill learners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal-personality Empowerment
  • Socio-economic empowerment
  • Technical and Vocational education
  • Famenin County