نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد بیرجند

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده

مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل توجهی روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله افزایش درآمد مالیاتی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد. در این میان اقتصاد مناطق روستایی به دلیل سهم بالا در اشتغال و وجود ظرفیت های فراوان در صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش مهمی در جذب سرمایه های خارجی ایفا می کند. در ایران، خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد آن به خصوص در مناطق روستایی و مناطق دارای رویکرد کشاورزی صنعتی می باشد. این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش آمیخته های بازاریابی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در روستاها و بخش های اقتصادی مستعد جذب سرمایه در خراسان رضوی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 30 نفر از کارشناسان و نخبگان اقتصادی در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی با تاکید بر دستگاه های استانی مرتبط با حوزه اقتصاد روستا و دانشگاهی و سایر اطلاعات لازم از تعداد 25 شرکت فعال در حوزه های مرتبط با تولیدات روستایی در این زمینه به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1400 جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف مطالعه از الگوی اقتصادی لاجیت ترتیبی و الگوی تحلیل شبکه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که سابقه فعالیت شرکت در جذب سرمایه گذاری، تحصیلات مدیر ارشد یا عامل شرکت، هزینه های تبلیغات، تحقیق و توسعه در سال، آمیخته های بازاریابی، استراتژی های بازاریابی و تضمین امنیت سرمایه گذاری در جذب سرمایه های خارجی توسط شرکت ها اثر گذار هستند. هر چند که شاخص های کلان اقتصادی و رفتارهای حاکمیتی دولت و سیاست های آن نیز اثر گذاری زیادی دارد. در پایان آمیخته های بازاریابی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اولویت بندی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of marketing mixes in attracting foreign investment in line Rural Economy Development (Case Study: Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Ali Rasoolian 1
  • Hossein Hakimpour 2
  • Mehdi Mahmoodzadeh 2

1 PhD student in Business Administration, Birjand Azad University

2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University of Birjand

چکیده [English]

Studies have shown that foreign direct investment has significant effects on macroeconomic variables including tax revenue growth, inflation rate, liquidity growth rate, exchange rate, economic growth growth, employment growth, reduced imports and export development. Meanwhile, the economy of rural areas plays an important role in attracting foreign capital due to its high share in employment and the existence of abundant capacities in the capital conversion and complementary industries. In Iran, Khorasan Razavi is one of the leading provinces in attracting foreign investment due to its unique potentials, especially in rural areas and areas with an industrial agriculture approach. This study aims to investigate the role of marketing mixes on attracting foreign investment in villages and economic sectors prone to attracting capital in Khorasan Razavi. Required information by completing a questionnaire from 30 experts and economic elites in government and private sector with emphasis on provincial agencies related to rural and university economics and other necessary information from 25 companies active in areas related to products A village in this field was collected by available sampling method in 2021. In order to achieve the purpose of the study, the sequential logit economic model and network analysis model were used. The results showed that the company's activity history in attracting investment, education of the CEO or CEO, advertising costs, research and development per year, marketing mixes, marketing strategies and ensuring investment security in attracting foreign capital by companies. Are in transition. However, macroeconomic indicators and government governance behaviors and policies also have a large impact. In the end, marketing mixes were prioritized in order to attract foreign investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign investment
  • rural areas
  • order logit