نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد،

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

امروزه آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر است و منشأ بسیاری از تحولات جهان محسوب می شود. از آنجایی‌که پراکنش منابع آب و نزولات عموما متناسب نمی‌باشد، ذخیره‌سازی و انتقال در مقیاس خرد و نیز بین حوضه‌ای آب در قالب طرح‌های آبی برای جمع‌آوری، انتقال برای توسعه موزون فعالیت‌های انسانی لازم است. لذا استفاده بهینه و درست از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین تأثیرات طرح‌های کوچک‌مقیاس محلی مهار و انتقال آب بر توسعه اقتصاد روستایی در قلمرو شهرستان نیشابور و شناسایی مشکلات پیش روی آنها می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. تعداد نمونه ها 165 سهم بر آب استخر یا بند می‌باشد که با استقاده از فرمول N0 با توجه به تعداد سهامداران آب تعیین شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، ایجاد طرح‌های کوچک‌مقیاس و محلی مهار و انتقال آب باعث افزایش سطح توان اقتصاد روستایی خصوصا در بخش کشاورزی شده است. چرا که راندمان و مساحت اراضی زراعی و باغی بعد از ایجاد طرح‌های کوچک‌مقیاس و محلی مهار و انتقال آب به طور معناداری افزایش یافته اند. همچنین مشکلاتی نظیر اختلاف بر سر تقسیم آب، تخریب به‌وسیله افراد غریبه و کمبود سرمایه، ضعف همکاری مالکین و تأمین بودجه، عدم ایمن‌سازی، سامان‌دهی آب‌های سطحی و مشکلات مالی نیز در این زمینه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of small local projects on water control and transfer on the rural economy (Case study: Neishabour city)

نویسندگان [English]

  • Hamid Shayan 1
  • Maryam Ghasemi 2
  • Hooreye Havayi 3

1 Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad

2 Assistant Professor of geography and Rural Planning, Ferdowsi University,

3 Master of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

Today, water is one of the greatest challenges of the present century and is the source of many changes in the world. Since the distribution of water resources and rainfall is generally disproportionate, storage and transfer on a micro scale, as well as between water basins in the form of water schemes for collection, transmission is necessary for the balanced development of human activities. Therefore, the optimal and correct use of water resources and preventing their loss is very important. The present study seeks to identify the most important effects of small-scale local projects of water control and transfer on the development of rural economy in the territory of Neishabour city and identify the problems facing them. The research method is descriptive-analytical. The number of samples is 165 shares per pool water or dam, which was determined by using formula N0 according to the number of water shareholders. According to the obtained results, the creation of small-scale and local plans to control and transfer water has increased the level of power of the rural economy, especially in the agricultural sector. Because the efficiency and area of agricultural and garden lands have increased significantly after the creation of small-scale and local plans for water control and transfer. There are also problems such as disputes over water sharing, destruction by strangers and lack of capital, poor cooperation between owners and funding, lack of security, surface water management and financial problems in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Water control
  • water transfer
  • rural economy
  • small-scale projects
  • rural areas