نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجو دکتری جامعه شناسی توسعه روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان از منابع مهم رونق اقتصادی در اشتغال زایی، کسب درآمد های ارزی، کاهش فقر و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق پژوهش برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی است که در روستای زراس شهرستان ایذه در سال 1396 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شامل سه گروه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه نمونه‌گیری کوکران برای سرپرست خانوارها، تعداد 200 نفر و برای گردشگران 120 نفر و 20 نفر از مسئولان به عنوان نمونه انتخاب شده است. می باشد که تحقیق حاضر با استفاده از روش مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها به شیوه تحلیل SWOT به ارائه استراتژی و راهبردهایی جهت توسعه گردشگری روستایی زراس پرداخته و نتایج پژوهش گویای این امر است که در برنامه‌ ریزی گردشگری شهرستان ایذه (روستای زراس ) در اولویت اول راهبردهای رقابتی/ تهاجمی ( so) و بعد آن راهبرد بازنگری (wt) قرار می گیرد. در واقع راهبرد های رقابتی ‌تهاجمی نشان می‌دهد که با تاکید بر آداب و رسوم و فرهنگ محلی بومی، افزایش امکانات قایق سواری و امنیت گردشگران با افزایش توجه دولت در این زمینه موجب انگیزش برای مسافرت و جذب بخش خصوصی می‌شود و برای تحقق اهداف با بهره بهره‌گیری از این راهبردها، تقویت و افزایش امکانات و خدمات در کنار جاذبه‌ها و منابع گردشگری با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمد پیشنهاد می‌شود و آستانه آسیب پذیری این منطقه روستایی به علت پتانسیل گردشگری بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگـری جدی و ارائه سیاسـت‌گذاری‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌ها و موانع موجود مـی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic planning of tourism development using SWOT model (Case study of Zaras village, Izeh city)

نویسندگان [English]

  • marziyeh shahryari 1
  • hossien koravand 2

1 Assistant Professor Department of sociology Economy and Social Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 Msc Student of Sociology of Rural Development, Tehran University of Tehran, iran

چکیده [English]

Tourism, as the largest service industry in the world, is one of the important sources of economic prosperity in job creation, earning foreign exchange earnings, reducing poverty and increasing exchange and social interaction. The purpose of this research is strategic planning for tourism development and its role in rural development, which has been done in Zaras village of Izeh city. The statistical population of the study consists of three groups that using Cochran sampling method, 200 people have been selected as heads of households, 120 for tourists and 20 for officials as a sample. The present study uses field studies and determines the strengths, weaknesses, opportunities and threats by SWOT analysis to present strategies and strategies for the development of rural tourism in Zaras and the results show that in tourism planning in Izeh (Zaras village) The first priority is competitive / aggressive strategies (so) and then the review strategy (wt). In fact, competitive and aggressive strategies show that by emphasizing local customs and local culture, increasing boating facilities and tourist safety by increasing government attention in this area will motivate to travel and attract the private sector and to achieve the goals by using These strategies are proposed to strengthen and increase facilities and services along with tourist attractions and resources in order to attract more tourists and create employment and income. The vulnerability threshold of this rural area is very high due to tourism potential and needs serious review and policy presentation. Appropriate arrangements are in place to remove restrictions and barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • rural development
  • solution
  • SWOT model