نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی ، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

4 استادیار، گروه ریاضی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

اگرچه یکی از اصول اساسی و مهم تعاونی‌ها، اصل همکاری است؛ اما در شرایط اقتصاد آزاد، بخش تعاون به دلیل کمبود ساختارهای رقابتی توانمند، صدمات جدی متحمل خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل کیفی رقابت‌پذیری شرکت‌های تعاونی بر مبنای اصول تعاون با استفاده از رویکرد فراترکیب بود. در پژوهش حاضر در سال 1399 با استفاده از رویکرد کیفی، یافته‌های مطالعات داخلی و خارجی به‌صورت نظام‌مند با روش هفت مرحله‌ای ساندوسکی و بارسو موردبررسی قرار گرفت. از 232 مقاله جستجو شده در این حیطه،43 مقاله با روش مرور سیستماتیک انتخاب و بر اساس آن با روش فراترکیب، نقش‌های رقابتی شناسایی و استخراج گردید. بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای در نرم‌افزار مکس کیودا ، این عوامل در یک مقوله اصلی و هفت کد محوری تحلیل و دسته‌بندی شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از شاخص کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه‌شده برابر با 906/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که تمامی اصول هفتگانه تعاون بر رقابت‌پذیری این بخش تأثیرگذارند. توجه و لزوم بازنگری در اصول هفتگانه تعاون و تأکید بر وفاداری شرکت‌های تعاونی به آن‌ها به‌منظور حفظ هویتشان، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار تعاونی‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The explanation of the factors affecting the competitiveness of cooperatives Based on the principles of cooperation with a hybrid approach

نویسندگان [English]

  • Mohamad Rastegar 1
  • davood kiakojouri 2
  • Mohamad Javad TaghiPourian 3
  • Mohamad Mehdi Pourpasha 4

1 Ph.D candidate, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Associate Professor of Government Management Department, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

3 Faculty member at the Department of Management, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

4 Assistant Professors, Department of Mathematics, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

چکیده [English]

Although one of the main principles of cooperatives is cooperation principle, cooperation section will face serious issues in free economic due to the lack of competitive structures. The main purpose of this study was to explain the factors affecting the competitiveness of cooperatives using a hybrid approach. Using this approach, the findings of internal and external studies were systematically examined using the seven-step method of Sandowski and Barso. Out of 232 articles searched in this field, 43 articles were selected and based on that, competitive maps were identified and extracted. Based on three-step coding in MAXQDA software, these factors were analyzed and categorized into one main category and seven core codes. Kappa index was used to measure the reliability and quality control of the present study. The kappa coefficient calculated was equal to 0.906, which is at the level of excellent agreement. According to this study, the results showed that all seven principles of cooperation affect the competitiveness of this sector. Attention and the need to review the principles and emphasize the loyalty of cooperatives to them in order to preserve their identity, can be a powerful tool to create and maintain a sustainable competitive advantage of cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Principles of Cooperatives
  • Competitiveness
  • Hypertext