نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی کشور، در سالیان گذشته شیوه‌ها و رویکردهای متفاوتی جهت دستیابی به اهداف توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است، که یکی از مهمترین آنها اجرای طرح‌های هادی روستایی می‌باشد. در حال حاضر سه دهه از تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی در کشور میگذرد و همچنان نیز این طرح در سطح کشور برای روستاهای زیادی درحال تهیه و اجراست، لذا ارزیابی اثرات اجرای آن در توسعه روستایی ضرورت دارد. از این رو هدف کلی این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستایی قرهآغاجکوه شهرستان ارومیه بود. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 204 نفر سرپرست خانوار از کل 420 خانوار ساکن در روستا تشکیل دادند. برای جمعآوری اطلاعات از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی از تکنیک تحلیلعاملی اکتشافی بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی انجام شده، مهم‌ترین اثرات اجرای طرح هادی در روستای مورد مطالعه در قالب پنج مولفه با عناوین؛ "کالبدی و زیرساختی"،"اجتماعی"،" اقتصادی"،"زیست‌محیطی" و "فرهنگی" شناسایی و طبقهبندی شدند. پنج عامل مذکور در مجموع حدود 23/64 درصد تغییرات واریانس کل را تبیین کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طرح هادی در روستای قرهآغاجکوه تا حدودی بر مولفههای کالبدی و محیطی روستا تاثیرگذار بوده، اما بر سایر ابعاد توسعه تاثیر چندانی نداشته است. این درحالی است که طرح هادی از جمله پروژههایی است که در راستای دستیابی به توسعه همهجانبه روستایی در کشور اجرا میشود لذا پیشنهاد میشود در اجرای طرحهای هادی توجه و برنامهریزی بیشتری بر سایر ابعاد توسعه منجمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the impacts of the Hadi plan in rural development (Case Study: Ghare aghagh kuh Village, West Azarbaijan)

نویسندگان [English]

  • Asma Eidi 1
  • fatemeh kazemiyeh 2

1 Ph.D. Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of AgricultureUniversity of Tabriz, Iran

2 Assistant Professor of Extension and Rural Development Department of Extension and Rural Development College of Agriculture Tabriz University Tabriz, Iran

چکیده [English]

One of the most important environmental aspects of rural areas is the physical development and planning of the rural body through various development and development plans (such as rural hadi plans, the Bayer Land Development Plan and Etc.) Directs human behavior to the environment. One of the rural development projects in recent years is the rural hadi project, which is being implemented in large scale in rural areas of the country. Rural hadi plan was implemented to improve socio-economic and especially physical status of rural settlements. Now, after more than twenty years of preparing and implementing rural lead projects and accumulating valuable experiences in this field, we need to know what the consequences and consequences of these actions are. In this regard, this descriptive-survey research was conducted with the aim of analyzing and evaluating the impacts of the implementation of the hadi plan in the village of Ghareaghajkuh in Urmia. The statistical population of the study consists of 204 household heads out of 420 households living in the village. These households were selected based on Krejcie-Morgan table using simple random sampling. Questionnaire was used for data collection and its validity was confirmed by a panel of experts and experts in the field of research. To determine the reliability of the pre-test, the Cronbach's alpha coefficient was 0.859. Data were analyzed using SPSS software and factor analysis technique. In this study, five factors were identified to summarize the effects of the Hadi plan on rural development, with a specific amount greater than one. The factor analysis and percentage of variance were used to determine the number of factors in this analysis. According to the results of the research, the most important impacts of conducting the plan in the study village were: physical and infrastructural impacts, social impacts, economic impacts, environmental and cultural impacts, respectively. These five factors account for about 64.23% of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadi Plan
  • Economic Impacts
  • Social Impacts
  • Urmia City