نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان

2 مربی مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

لزوم بهره‌گیری از منابع آبی غیرمتعارف مانند رواناب‌های سطحی و فاضلاب تولیدشده موضوعی است که امروزه به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به‌ویژه در کشور ایران نمایان می‌باشد. این موضوع برای شهرهای ایران مخصوصاً استان تهران به‌صورت خاص مطرح است. مطالعه حاضر به‌بررسی ارزش اقتصادی کاربرد رواناب‌های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران با استفاده از رهیافت تابع تولید در دو منطقه آلوده و منطقه پاک پرداخته‌است. نتایج نشان‌می‌دهد که میانگین عملکرد تولید گندم در میان کشاورزانی که از آب آلوده (فاضلاب) بهره می‌گیرند 376 کیلوگرم در هکتار بیشتر از کشاورزانی است که از آب پاک استفاده‌می‌کنند. ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در نمونه کشاورزانی که از آب آلوده جهت آبیاری استفاده می‌کنند به میزان 110 ریال بیشتر از ارزش آن در نمونه کشاورزانی است که از آب کانال‌های تمیز بهره می‌گیرند. بر اساس نتایج این مطالعه ارزش کل پساب تولیدی استان تهران در سال 1405 ه.ش برابر با 335480 میلیون ریال خواهد بود. اولویت‌بندی منافع آبیاری با فاضلاب از دیدگاه کشاورزان نشان ‌می‌دهد که در دسترس بودن و قابل اطمینان بودن فاضلاب نسبت به سایر منابع آبی و کم هزینه بودن استفاده از آن به‌عنوان مهم‌ترین منفعت محسوب می‌گردد. افزایش عملکرد محصول و بهبود حاصلخیزی خاک در اثر آبیاری با فاضلاب در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌است. این علل نشان می‌دهد که چرا کشاورزان با وجود منع قانونی کاربرد فاضلاب تصفیه نشده همچنان از این منبع آب آبیاری بهره می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Value of Use of Wastewater at Agricultural Sector in South of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sasouli 1
  • Seyed Abolghasem Barabadi 2

1 Assistant Professor - High Educational Complex of Saravan.I.R.Iran

2 Tutor- High Educational Complex of Saravan.I.R.Iran

چکیده [English]

Appropriate use of non-conventional water resources including surface runoff and sewage is produced an issue that has emerged as a necessity particularly in Iran. This thread has been created specifically in Tehran. The current study was aimed to investigate the economic value of sewage at Agricultural Sector in South of Tehran with produced approach in the contaminated and clean area. From the results, the average yield of wheat production among the farmers from polluted water was 376 kg ha-1 more than farmers who used clean water. Moreover, the economic value of water was 110 Rials more than farmers who used clean water. According to the results, the total value of wastewater in Tehran in 1405 would be equivalent to 335,480 million Rials. The priorities for interests of irrigation using wastewater from an agricultural perspective suggests that availability and reliability of wastewater than other water sources and low cost of its use is the most important benefit. The next priority result of irrigation with wastewater is increasing crop yield and improving soil fertility. This explains why farmers despite the legal prohibition of the use of untreated sewage continue to utilize this source of irrigation water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value
  • Production Function
  • South of Tehran province
  • untreated surface water
استانداری تهران. 1390. گزارش وضعیت فاضلاب جنوب استان تهران. دفتر طرح و برنامه استانداری تهران، ایران.
ارقامی، ن.، بزرگ نیا، ا. و سنجری، ن. 1380. مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
ترابیان، ع. و مهجوری، م. 1383. بررسی وضعیت فاضلاب های صنعتی-تولیدی در صنایع استان تهران. آب و فاضلاب، 50: 44-34.
شرکت مهندسی مشاور یکم. 1389. مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران. شرکت مهندسی مشاور یکم. تهران، ایران.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران. 1390. گزارش های وضعیت آب.
قانعیان، م.ت. و نعیمی، ن. 1387. استفاده مجدد از پساب در کشاورزی راهکاری جهت توسعه منابع آب در ایران. مجموعه مقالات اولین سمینار ملی جایگاه آب های بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب-چالش ها و راهکارها. 1 و 2 خرداد ماه. مشهد، ایران.
Chambers, R.G. 1988. Applied Production Analysis: A dual Approach. Cambridge University Press, London.
Diewert, W.E. 1971. An Application of the Shepherd Duality Theorem: A Generalized Leontief Production Function. Journal of Political Economics, 79:481-507.
Emenyonu, C.A., Odii, M.A., Ohajianya, D.O., Henri, U.A., Onyemauwa, S.C., Ben-chendo, G.N. and Munonye, O.U. 2010. Effects Of Waste Water Use On Vegetable Crop Production In Imo State, Nigeria, Department of Agricultural Economics, Federal University of Technology Owerri. Researcher, 2(10):47-56.
Huynh. V.K. and Mitsuyasu, Y. 2012. Rice Yield Loss Due to Industrial Pollution in Vietnam.  journal of US-China public administration, 9) 3(:248-256.
Lindhjem, H., Hu,T., Ma, Z., Skjelvik, J., Song, G., Vennemo, H., Wu, J., Zhang, S. 2007. Environmental economic impact assessment in China: Problems and Prospects. Environmental Impact Assessment Review, 27(1):1-25
Ratna R.V., and Behera, B. 2006. Impact of water pollution on rural communities: An economic analysis Ecological Economics, 58: 520– 537
Samuelson P.A .1979. Paul Douglas’s Measurement of production Function and Marginal Productivities. Journal of Political Econimy, 87(5): 923-939.
Weldesilassie, A.B .2008. Economic Analysis and Policy Implications of Wastewater Use in Agriculture in the Central Region of Ethiopia, Dissertation Submitted in fulfillment of the requirements for the degree “Doctor der Agrarwissenschaften”  Institute for Farm Management University of Hohenheim.