نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

اجرای آزمایش خاک در باغ‌های انگور به‌منظور تغذیه‌ی صحیح و پایدار باغ‌ها یکی از اقدامات مهمی است که در یک دهه‌ی اخیر به‌عنوان یک نوآوری به انگورکاران کشور معرفی شده‌است. پذیرش و اجرای آن ممکن است به‌واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاک در بین انگورکاران است. با استفاده از یک روش‌شناسی مبتنی بر پیمایش، نمونه‌ای تصادفی متشکل از 260 نفر از 3942 انگورکار شهرستان خرمدره با بکارگیری یک روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند و داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه ساختارمند با کمک پرسشنامه جمع‌آوری شدند. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با کمک متخصصین دانشگاهی و جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی سازه‌های مهم آن نیز از طریق انجام مطالعه اولیه و بکارگیری آزمون کرونباخ آلفا (71/0 تا 84/0) تأیید شد. نتایج نشان‌داد که، کمتر از نیمی از انگورکاران آزمایش خاک را در باغ‌های خود اجرا کرده‌اند. تحلیل رگرسیون نشان‌داد متغیرهایی همچون تماس با باغ‌داران نمونه، دریافت پوستر، شنیدن برنامه‌های رادیویی و تحصیلات باغدار تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک دارد. بنابراین هم رسانه‌های میان فردی و هم رسانه‌های انبوهی تأثیر مثبتی بر پذیرش این نوآوری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Shirin Golbaz 1
  • Esmail Karamidehkordi 2
  • Gholamreza Mojaradi 3

1 MSc student in Agricultural Extension and Education, University of Zanjan

2 Associate Professor, Department of Extension, communication and Rural Development, University of Zanjan

3 Assistant Professor, Department of Extension communication and Rural Development, University of Zanjan

چکیده [English]

Testing soil  is recognized to be an important practice for sustainable use of nutrients, which has been introduced to Iranian grape farmers as an innovation for over a decade. Its adoption and utilization may be influenced by receiving information from different sources. This study is performed to introduce these information sources that may influence the adoption of soil testing innovation by grape farmers. Using a survey, a sample of 260 out of 3942 grape farmers of the Khorramdarreh Township was selected using a stratified sampling technique and data was collected by structured interviews using a questionnaire. The content and face validity of the questionnaire was discussed and reviewed by a panel of experts consisting of university staff and agricultural professionals. Its reliability was also assessed through a pilot study and its main constructs were approved to be reliable using the Cronbach’s alpha test (measures between 0.71 and 0.84). Less than half of the grape farmers conducted soil testing in their vineyards. A regression analysis showed that variables such as contact of the farmers with model grape producers, Poster Received, publications and listening to radio programs and farmers’ education have a significant positive impact on soil testing innovation adoption. Therefore, both interpersonal and mass media can have a positive effect on farmers to adopt this innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil testing
  • Grape farmers
  • Adoption Decision
  • Khoramdareh
  • Information sources
استعلاجی، ع. و خوش منظرفاروجی، ح. 1390. قابلیت های توسعه کشاورزی با تأکید بر تولید انگور( مطالعه موردی شهرستان فاروج). دو ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار. 35: 55-48.
اشرفی، م.، کرباسی، ع. و ضیائی، ا. 1384. بررسی بهره وری عوامل تولید انگور در استان خراسان. پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان.
آمارنامه کشاورزی . 1389. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات. قابل دسترسی در:  http.//www.agri-jahad.ir. ( آخرین دستیابی: 3 بهمن 1389)
پزشکی راد، غ. و کرمی دهکردی، ا. 1391. آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج، توسعه و آموزش کشاورزی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
حیدری ساربان، و. و افتخاری، ع. 1390. عوامل مؤثر بر عضویت کشاورزان در تعاونی های تولید روستایی در قالب الگوی تلفیقی انتشار نوآوری ها. توسعه روستایی. 3: 168-150.
رستمی، ف.، شعبانعلی فمی، ح.، موحد محمدی، ح. و ایروانی، ه.  1386. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه، مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 15: 86-62.
رسولی، و. 1388. ارزیابی ارقام بومی انگور (vitis vinifera) استان قزوین به منظور دستیابی با ارقام متحمل به تنش خشکی. مجله اکوفیزیولوزی گیاهی.1: 88-77.
زارع، ش. 1384. اقتصاد تولید و کارایی انگورکاران استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان کاشمر). اقتصاد کشاورزی و توسعه( ویژه نامه بهره وری و کارایی). 1: 325-279.
موسوی، م. و زراعت کیش، ی. 1389. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و تقاضای کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار. فرصت ها و چالش های پیش رو. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
میر رحیمی، د. و یزدیان، ی. 1386. برررسی عوامل مؤثر در میزان پذیرش نوآوری آزمون خاک توسط غله کاران. یافته های نوین کشاورزی.2: 214 – 201.
نوروزی، ا. و چیذری، م. 1385. عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 54: 84 – 61.
Alfred Y. and Fagbenro, A. 2006. Perception of Tilapia Farmers on Information Sources in the Coastal Region of Ondo State, Nigeria. In: (Wilfrido, M. et al eds) Tilapia. Sustainable Aquaculture From The New Millennium. Proceeding of 7th International Symposium on Tilapia in Aquaculture (ISTA) Boca del Rio. Veracruz. Mexico. 2:274- 279.
Claussen, K. 2005. The Utility of Lowa State University’s Agricultural Extension Online Resources to Lowa Farmer. Available at http://list. Msu.edu/cgi-bin/wa
Food and Agriculture Organization. 2012. Agricultural biodiversity in FAO. Available at: http://faostat.fao.org.
Hedjazi, Y. and Veisi, H. 2007. Contribution of communication channels and information sources to the adoption. Fish Farming Innovation in Iran. Journal of Extension Systems. 1:42-54.
Kafle,  B. 2011.  of uncertified organic vegetable farming among small farmers in chitwan district, Nepal: a case of phoolbari village international Journal of Agriculture: Research and Review.4:157-163.
Oching,  J., Owuor, G. and Omedo, B. 2012. Determinants of adoption of management interventions in indigenous chicken production in Kenya.1: 39-50.
Ransom, K., Paudyal, K. and Adhikari, K. 2003. Adoption of improved maize varieties in the hills of Nepal. Agricultural Economics. 3: 299-305.       
Rehman, F., Muhammad, S., Ashraf, I., Mahmood, K., Ruby, T. and Bibi, I. 2013. Effect of Farmers’ socioeconomic characteristics on access to agricultural information: empirical evidence from Pakistan. The Journal of Animal & Plant Sciences.1:324-329.             
Rogers, M. 2003. Diffusion of Innovation. fifth ed. Free Press. New York. 169-170.
Sambodo, A. 2007. The Decision Making Processes Of Semi-Commercial Farmers: A Case Study Of  Technology Adoption  In Indonesia. Ph. D. Thesis. Univ. of Lincoln, St Lucia, QLD, Australia.
Shimeles, A., Janekarnkij, P. and Wangwacharakul, V. 2011.  Analysis of Factors Affecting Adoption of Soil Conservation Measures among Rural Households of Gursum District, Ethiopia. Kasetsart J. (Soc. Sci) 32: 503 – 515.