نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها با استفاده از برآورد کشش مخارج، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا در این مطالعه از داده­های خام مرکز آمار ایران در دو سال متوالی 1396 و 1397 جهت تجزیه و تحلیل رفتار مصرف موادغذایی خانوارهای روستایی خراسان‌رضوی به تفکیک در قالب نه گروه غذایی پرداخته شده است. این مطالعه نشان داد که در الگوی مصرف موادغذایی طی این دو سال تغییرات قابل توجهی مشاهده شده است. سهم بودجه غذا در سال 1397 نسبت به 1396 از 41 درصد به 53 درصد افزایش یافته است و همچنین کشش هزینه گروه­های غذایی در سال1397 نسبت به 1396 افزایش یافته و بعضی از گروه­های غذایی از حالت ضروری به لوکس تبدیل شده­اند که این نتیجه، نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارها می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهد که خانواده­های کم­درآمد نسبت به خانواده­های با درآمد بالاتر، از کشش هزینه غذایی بالاتر برخوردار هستند. تعادل مقیاس در هزینه­های موادغذایی یافت می­شود به این معنی که یک عضو اضافی خانواده باعث کاهش هزینه­های اضافی می­گردد. کاهش مصرف غلات­­­ها و افزایش مصرف میوه و گوشت به معنای تجدید نظر در عرضه موادغذایی است. اگرچه غلات و نان جزء موادغذایی اصلی خانوارهای روستایی خراسان­رضوی محسوب می­شوند، اما با درنظر گرفتن الگوی مصرفی خانوارهای روستایی استان خراسان­رضوی باید تولید سایر موادغذایی جهت رفع مشکلات امنیت غذایی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the changes in food consumption patterns of rural households in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Malihe sheibani 1
  • alireza karbasi 2

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.

2 Faculty member of Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

According to the diversity of household consumption patterns and the importance of how to allocate limited household income to different goods and services, the study of household consumption behavior using expenditure elasticity estimates has a special place in economic policies. Therefore, in this study, the raw data of the Statistics Center of Iran in two consecutive years 2017 and 2018 to analyze the food consumption behavior of rural households in Khorasan Razavi have been separated into nine food groups. This study showed that significant changes have been observed in the pattern of food consumption during these two years. The share of food budget in 2018 compared to 2017 has increased from 41% to 53% and also, the expenditure elasticity of food groups has increased in 2018 compared to 2017 and some food groups have changed from essential to luxury that, result indicates a decrease in household welfare. The results also show that low-income families have higher food expenditure elasticity than higher-income families. Balance of scale is found in food costs, which means that an extra family member reduces additional costs. Reducing the consumption of cereals and increasing the consumption of fruits and meat means revising the supply of food. Although cereals and bread are the main food items of rural households in Khorasan Razavi, but, according to the consumption pattern of rural households in Khorasan Razavi province, in order to solve food security problems, the production of other materials should be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economies of scale
  • Expenditure elasticity
  • Food budget share
  • Food groups
  • Khorasan Razavi
احمدی‌جاوید، م.، اکبری، ا. و ضیایی، م. ب. 1393. بررسی الگوی مصرف کالاهای خوراکی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان با رویکرد امنیت غذایی. تحقیقات اقتصادکشاورزی، 6 (23): 158-143.
اکبری، ا.، احمدی­جاوید، م.، ضیایی، م. ب. و برکاتی، س. م. 1396. برآورد تابع تقاضای موادغذایی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از دو سیستم NNDS و QUAIDS QUAIDS. مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد-کشاورزی، 9 (34): 93-116.
رحیمی، ا.، یزدانی، م. و حسن­زاده، ه. 1398. بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی­های انگل. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10(2): 158-137.
سازمان جهادکشاورزی استان خراسان­رضوی، سالنامه آماری، 1398.
قره­باغیان، م. و پژوهیان، ج. 1393. تئوری اقتصاد خرد، انتشارات رسا.
گیلک‌حکیم‌آبادی، م.د. ، زروکی، ش و رحمتی، س. 1396. زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE  در استان‌های کشور. مجله علمی پژوهشی اقتصادمقداری، 14 (4): 53-92.
محمدی‌نیک ، ا. 1392. برآورد سیستم معادلات تابع تقاضای تقریبا ایده­آل گروه­های غذایی خانوارهای شهری در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مرکز آمار ایران، 1398. سرشماری عمومی نفوس و مسکن. قابل دستیابی در: www.amar.org.ir. قابل دسترسی در 10/5/1397.
مولایی، م. و مرادی، ح. 1389. بررسی و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال­های 84-1351. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. 10(37): 127-113.
مهرجو، س.، شیروانیان، ع. و بخشوده، م. 1396. بررسی صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران، تحقیقات اقتصادکشاورزی، 9(33): 108-93.
ورهرامی، و.، هوشمند، ز. و یوسفی حاجی آبادی، ر. 1394. احتساب کشش­های قیمتی و درآمدی موادغذایی خانوارهای شهری استان تهران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9(4): 122-103.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 1397. قابل دستیابی در: https://www.mcls.gov.ir/. قابل دسترسی در 10/1/1397.
هوشمند، ز.، خدادادکاشی، ف. و خوشنویس، م. 1396. بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران. نشریه علمی-پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، 9 (18): 183-203.
Al-Habashneh, F., and Al-Majali, K. 2014. Estimating the engel curves for household expenditure in Jordan from 2010 to 2011. European Scientific Journal, 10 (2): 267-282.
Banskota, K., Booth, R., Johnson, S., Pryor, S., and Stampley, G. L. 1986. Ananalysis of the expenditure patterns of Jamaican households. Paper Presented at the 18th West Indian Agricultural Economics Conference. Jamaica:University of West Indies.
Bishu, K., Kamal, B. and Dhiraj, G. 2017. Comparative Analysis of Food Expenditure Pattern of Nepalese Households Using Engel Curves. Journal of Business and Social Sciences Research, 2(1and 2):27-46.
Chai, A., and A. Moneta. )2010(. Engel Curves. Journal of Economic Perspectives, 24 (1): 225–40.
Chai, A., N. Rohde, and J. Silber. 2015. Measuring the Diversity of Household Spending Patterns. Journal of Economic Surveys, 29 (3): 423–40.
Choi, S. and Lee, D. 2019. Engel’s law in the commodity composition of exports. Journal Of  Scientific Reports, 9: 15871.
Drescher, L., S. Thiele, and C.R. Weiss. 2008. The Taste for Variety: A Hedonic Analysis. Economics Letters 101: 66–68.
Emery, H., and Guo, X. 2019. True Cost of Living Measures for 10 Provinces: Using an Engel Curve Approach. Fredericton, NB: New Brunswick Institute for Research, Data and Training.
FAO; IFAD; WFP. 2013. The state of food insecurity in the world. The multiple dimension of food security. Rome: FAO.
 Felix, K., Naveen Kumar, P. and David Rajasekar, D. 2017. Effect of Income on Consumption of Different Food Commodities across Different Groups of Households of Tamil Nadu, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(3): 2256-2264.
Gupta, A., and Mishra, D. K. 2014. Food consumption pattern in rural India: A regional perspective. Journal of Economic & Social Development, 10(1): 1-16.
Kenneth, W. and Jiawel, S. 2018. Engel’s Law, Diet Diversity, and the Quality of Food Consumption. American Journal of Agricultural Economics, 100(1): 1-22.
Khan, A. H., and Khalid, U. 2010. Household Consumption Pattern in Pakistan: Evidence from Household Data. NUST Journal of Business and Economics, 3(1): 1-14.
Khoury, C.K., A.D. Bjorkman, H. Dempewolf, J. Ramirez-Villegas, L. Guarino, A. Jarvis, L.H. Rieseberg, and P.C. Struik. 2014. Increasing Homogeneity in Global Food Supplies and the Implications for Food Security. PNAS 111 (11): 4001–6.McGraw-Hill Book Company, Inc. New York Toronto London.
Kiani, A. K. 2013. Forecasting the future consumption: A case study for Pakistan. Euro-Asian Journal of Economics and Finance, 1(1): 41-50.
Li, N. 2011. An Engel Curve for Variety. Working paper, University of California, Berkeley.
Maki, A. and Ohira, S. 2015. Engel’s Law in Vietnam and the Philippines: Effects of In-Kind Consumption on Inequality and Poverty. In Poverty, Inequality and Growth in Developing Countries: Theoretical and Empirical Approaches (pp. 44-72).
Neagu, M. and Teodoru, M. 2017. Testing The Engel'S Law In The Consumption Pattern Of Romanian Population. Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad. Economics Series , 27(3): 33-53.
Pendakur, K. and Lewbel, A. 2010. Children’s Resources in Collective Households: Identification, Estimation and an Application to Child Poverty in Malawi. Boston Collage.
Pradhan, J. and Tuwade, I. 1997. Food consumption pattern in Srilanka: An application of LA/AIDS Model. 41st Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society, Gold Coast,. 1-15.
Prais, S., and Houthhakker, H. 1955. The analysis of family budgets 4, Cambridge: Cambridge University Press.
Xiaohua, Y. 2018. Engel curve, farmer welfare and food consumption in 40 years of rural China. China Agricultural Economic Review, 10(1): 65-77.
Zhou, D., Yu, x. and Herzfeld, T. 2014. Dynamic Food Demand in Urban China. China Agricultural Economic Review, 7 (1): 27-44.