نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

3 معاونت اجتماعی و توانمندسازی بنیاد علوی

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر اجرای طرح توان‎افزایی جامعه محلی شهرستان قلعه‌گنج در استان کرمان بر توانمندسازی زنان در روستاهای دهستان سرخ‌قلعه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحلیلی- همبستگی است. جامعه آماری 975 نفر از زنان روستایی تحت پوشش این طرح در دهستان سرخ‎قلعه بود که 138 نمونه براساس فرمول کوکران به دست آمد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. توزیع و انتخاب نمونه‌ها نیز براساس نسبت آن‌ها و به صورت تصادفی بود. برحسب نتایج پژوهش، اجرای این طرح در بُعد شخصیتی، موجب افزایش اعتماد به نفس، احساس استقلال، ارزشمندی و افزایش قدرت تصمیم‎گیری در زنان شده که در نتیجه، افزایش مشارکت آنان در انتخابات شوراها و مدیریت در روستای خود را به دنبال داشته است. در بُعد اجتماعی، موجب افزایش وجهه و منزلت اجتماعی، اعتبار ایده‎ها و نظرات نزد خانواده و اجتماع و همچنین تربیت صحیح فرزندان در خانواده‌ شده است. اما در بُعد اقتصادی، این طرح تنها موجب ایجاد روحیه کارآفرینی در میان زنان شده و در بسیاری از متغیرهای اقتصادی مؤفقیت آمیز نبوده است. بنابراین، فراهم‎کردن شرایط به صورت تأمین منابع مالی، ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تنوع‌بخشی در فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی-مهارتی در بین زنان برای شروع فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند موجب اشتغال، پس‌انداز و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در میان آنان گردد. همچنین با توجه به یافته‌های دیگر پژوهش، میان متغیرهای سن، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل زنان، با توانمندسازی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rural Women's Commenton the Impact of the Qale Ganj Local Community Empowerment Plan on Women's Empowerment (Case of Sorkh Qale Township)

نویسندگان [English]

  • nazila jeshan shahriari 1
  • hamid Jalalian 2
  • Ahmad Haj Alizadeh 3
  • saeid nasire zare 4

1 Ms.A. Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran

2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran

3 Social and Empowerment Deputy of Alavi Foundation

4 PhD student, Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran

چکیده [English]

This study investigated the empowerment program of the local community of Ghale Ganj city in Kerman province on the empowerment of women in the villages of Sorkh Qale rural district. This research is used in terms of purpose and in terms of analytical-correlation method. The statistical population was 975 rural women covered by this project in the Red Fort area. 138 samples were obtained based on Cochran's formula. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Distribution and selection of samples were done based on their ratio and randomly. According to the results, the implementation of this plan in the dimension of personality has increased confidence, sense of independence, value and increased decision-making power in women, which in turn, their participation in council elections and management in their village in the social dimension has increased. Social credibility is the credibility of ideas and opinions in the family and society, as well as the proper upbringing of children in the family. But economically, the project has only created an entrepreneurial spirit among women and has not been successful in many economic variables. Therefore, creating conditions in the form of financing, creating appropriate credit and savings funds, and creating diversity in activities and educational programs among women to start economic activities, can lead to employment, savings and diversity in their economic activities. Be. Also, according to other research findings, there is a significant relationship between the variables of age, level of education and marital status of women with their empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Rural Development
  • Rural Women
  • Ghale Ganj County Development Plan
حیدری‌ساربان، و. و باختر، سهیلا. 1396. نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان‌شناختی گندم‌کاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب). مجله راهبردهای توسعه روستایی، 4 (4): 577- 563.
سعیدی، م.، چهارسوقی امین، ح.، واحدی، م.، مؤمن هلالی، ه،. و نوروزی، ع. ر. 1396. بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان چرداول، استان ایلام). مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان.   15 (4): 175- 149.
شفیعی‌ثابت، ن. و یوسفی، س. 1395. تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان در فراگرد توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: ناحیه گیلوان و آببر شهرستان طارم). مجله پژوهش‌های دانش زمین، 7 (25): 61- 44.
کاظمی، ر. 1396. عوامل مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی و روانشناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، دانشگاه زنجان.
کتابی، م. 1382. توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه. مجله رفاه اجتماعی، 1 (7)، تهران.
مرکز آمار ایران. 1395. سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کرمان.
مظفری، م. و ضیایی، م. ص. 1396. بررسی اثرات صندوق‌های مالی خرد بر میزان توانمندی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت). مجله دانش سرمایه‌گذاری، 6 (24): 249- 231.
نوروزی، ع. فرهادیان، ه. و حسینیان، م. 1398. بررسی میزان توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان. مجله راهبردهای توسعه روستایی، 6 (2): 144- 135.
Adekunle, O. O. 2013. Analysis of effectiveness of agricultural extension service in among rural women: a case study of Odeda local government, Ogun State, Nigeria. Journal of Agricultural Science, 5 (12): 65-71.
Al-Shami, S.S.A., Razali, M.M., Majid, I., Rozelan, A. and Rashid, N. 2016. The effect of microfinance on women’s empowerment: Evidence from Malaysia. Asian Journal of Women's Studies, 22(3): 318-337.
Awojobi, O.N. 2014. Empowering women through micro-finance: Evidence from Nigeria. Australian Journal of Business and Management Research, 4(1): 1-17.
Bhat, R.A. 2015. Role of Education in the Empowement of Women in India. Journal of Education and Practice, 6(10):188-191.
Bhati, P. 2020. Impact of Microfinance on Financial Empowerment: A study on Rural Women in Semi Arid India. Available at SSRN 3620732.
Das, S. and Singh, P. 2019. Rural Women Empowerment and its Relationship with Economic Development: A Study of Cachar District of the State Assam. IASSI-Quarterly, 38(2): 313-332.
De Vita, L., Mari, M. and Poggesi, S. 2014. Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literature. European Management Journal, 32(3): 451-460.
Dolan, C. and Scott, L. 2009. Lipstick evangelism: Avon trading circles and gender empowerment in South Africa. Gender & Development, 17(2): 203-218.
Kumar, D., Hossain, A. and Gope, M.C. 2013. Role of micro credit program in empowering rural women in Bangladesh: A study on Grameen Bank Bangladesh Limited. Asian Business Review, 3(2): 106-112.
Lal, S.K. and Kumar, S. 2007, February. A study of issues and challenges in Empowerment of Women through their participation in the panchayat raj institution: a case study of Allahabad district of Uttar Pradesh”. In Seminar on “Gender Issues and Empowerment of women” Platinum Jubilee of Indian Statistical Institute.
Mahanta, B. 2008. Women empowerment in Assam, a human development approach (Doctoral dissertation).
Naved, R.T. 1994. Empowerment of women: listening to the voices of women. The Bangladesh Development Studies: 155-178.
Orso, C.E. and Fabrizi, E. 2016. The determinants of women’s empowerment in Bangladesh: The role of partner’s attitudes and participation in microcredit programmes. The Journal of Development Studies, 52(6): 895-912.
Paramanandam, D.A. and Packirisamy, P. 2015. An empirical study on the impact of micro enterprises on women empowerment. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Salia, S., Hussain, J., Tingbani, I. and Kolade, O. 2018. Is women empowerment a zero sum game? Unintended consequences of microfinance for women’s empowerment in Ghana. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Sangeetha, V., Sharma, N., Wason, M., Singh, P. and Padaria, R.N. 2016. Whether Modular Capacity Building Tools are Effective in Empowering Self Help Groups (SHGs) in Rural India?. International Journal of Bio-resource and Stress Management, 7(5): 1181-1185.
Satyavathi, C.T., Bharadwaj, C. and Brahmanand, P.S. 2010. Role of farm women in agriculture: Lessons learned. Gender, Technology and Development, 14(3): 441-449.
Scott, L., Dolan, C., Johnstone–Louis, M., Sugden, K. and Wu, M. 2012. Enterprise and inequality: A study of Avon in South Africa. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3): 543-568.
Shefner‐Rogers, C.L., Rao, N., Rogers, E.M. and Wayangankar, A. 1998. The empowerment of women dairy farmers in India.
Singh, S., Sinha, K.L. and Agrawal, V.P. 2018. Empowering Women through Higher Education. ESSENCE Int. J. Env. Rehab. Conserv. IX (1): 17-22.
Tjilen, A.P., Fitriani, H.T., Maturan, A.Y., Ririhena, S.W. and Manuhutu, F.Y. 2019. Participation in Empowering Women and the Potential of the Local Community Economy, a Case Study in Merauke Regency, Papua Province. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility)(Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik): 1-89.
United Nations. 2018. About the sustainable development goals. Retrieved from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals.