نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

توسعه کاربرد نهاده­های طبیعی و زیستی در راستای دستیابی به شالیکاری پایدار مهم و ضروری به نظر می­رسد و شالیکاران را بایستی برای پذیرش شالیکاری پایدار و ارگانیک آماده نمود. ایجاد نگرش مثبت در شالیکاران نسبت به نهاده­های زیستی برنجکاری و پذیرش آنها از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مدل­سازی معادله ساختاری پذیرش نهاده­های زیستی توسط شالیکاران شهرستان ساری می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق کلیه شالیکاران شهرستان ساری (24502 نفر) بوده که 336 نفر از آن­ها بر اساس فرمول کوکران و با شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ محقق­ساخت بود. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (91/0< AVE > 692/0) و پایایی ترکیبی (993/0< CR > 969/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS16 و Smart PLS2 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که ویژگی­های آموزشی (با ضریب مسیر 453/0)، ویژگی­های اطلاعاتی (با ضریب مسیر 355/0)، ویژگی­های اجتماعی (با ضریب مسیر 117/0) و نگرش نسبت به نهاده­های زیستی (با ضریب مسیر 084/0) تأثیر مثبت معنی­داری بر پذیرش نهاده­های زیستی داشتند(p <0.01) و 99 درصد از واریانس پذیرش نهاده­های زیستی توسط این متغیرها تبیین شد. پیشنهاد می­شود با توجه به نگرش نامطلوب شالیکاران نسبت به نهاده­های زیستی، به شالیکاران در خصوص نقش نهاده­های زیستی در سلامتی محصول، آب، خاک و انسان اطلاع­رسانی شود و بهتر است از شالیکاران آگاه در این خصوص برای آموزش سایر شالیکاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of Biological Inputs Acceptance by Sari Rice Farmers

نویسنده [English]

  • Mehdi Charmchian Langerodi

Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The development of the use of natural and biological inputs to achieve sustainable rice cultivation seems to be essential, and rice farmers must be prepared to accept sustainable and organic rice. Creating a positive attitude among rice growers about the biological inputs of rice is of paramount importance. The purpose of this study was structural equation modeling of biological inputs acceptance by sari rice farmers. All rice farmers in Sari County (24502 individuals) were selected as the statistical population of the study, and 336 of them were selected as the study sample based on Cochran's formula and with random sampling method. Data collection was performed using a researcher-made questionnaire. Also, based on the average variance extracted (0.692 >AVE< 0.91) and composite reliability (0.969 >CR < 0.993), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the data. The results showed that educational characteristics (with path coefficient 0.453), information characteristics (with path coefficient 0.355), social characteristics (with path coefficient 0.117), and attitude towards biological inputs (with path coefficient 0.084) had a significant positive effect on acceptance of biological inputs (p < 0.01) and 99 percent of the variance of biological input acceptance was determined by these variables. It is suggested that due to the unfavorable attitude of rice farmers towards biological inputs, rice farmers should be informed about the role of biological inputs in crop, water, soil and human health. It is better to use knowledgeable rice farmers in this regard to train other rice farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic
  • Acceptance
  • Biological inputs
اسدی، ع.، اکبری، م.، شریف­زاده، ا. و علم­بیگی، ا. 1388. درآمدی بر رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی با تاکید بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی. تهران: جهاد دانشگاهی.
امانی، ج. خضری آذر، ه. و محمودی، ح. 1391. معرفی مدل­یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS-PM) و کاربرد آن در پژوهش­های رفتاری. دانش روانشناختی، 1(1): 55-41.
باقری­راد، ا.، نوروزی، پ. و فصاحت، پ. 1397.  مقایسه محصولات کشاورزی ارگانیک، سنتی و تراریخته، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 7(1): 114-103.
بهادری، م. 1399. تولید 990 هزار تن برنج سفید در مازندران، خبربان. قابل دستیابی در: https://khabarban.com/a/30508262. قابل دسترسی در 10/1/1397.
پاپ­زن، ع. و شیری، ن. ا. 1391. بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 1(1): 15-1.
پورفلاح، ر. 1399. کشت مکانیزه 15 هزار هکتاری برنج در ساری،
قابل دستیابی در: www.isna.ir/news/99041914151
. قابل دسترسی در 10/1/1397.
چراغ­ویسی، س.، زرافشانی، ک. و شرفی، ل. 1399. بررسی ویژگی­های نوآوری پذیرش کشت نخود پاییزه در شهرستان روانسر، کرمانشاه(کاربست نظریه راجرز)، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 16(1): 130-113.
حسن­پور، م. ر. 1389. عوامل مؤثر بر نگرش گندم­کاران شهرستان کرمانشاه نسبت به کاربرد نهاده­های زیستی کشاورزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
حمزه­ای، ج. و نجاری، س. 1392. بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی نیتروکسین در تولید گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.). مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، 23(4): 70-57.
دارابی، ه. 1386. کشاورزی ارگانیک: مسیر صحیح توسعه کشاورزی و امنیت غذایی. ماهنامه کشت، دام و صنعت، 95: 17.
داودی جونقانی، پ.، امیری، ز. و معتمد، م. ک. ۱۳۹۲.  کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا،
قابل دستیابی در: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_613.html . قابل دسترسی در 10/1/1397.
شعبانعلی­فمی، ح. 1392. اصول ترویج و آموزش کشاورزی. چاپ دهم، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
شفیعی، ف.، رضوانفر، ا. و میرترابی، م. ا. 1397. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(1): 118-105.
صفا، ل.، رضائی، ر. ا.، صلاحی مقدم، ن. و کرباسیون، م. 1398. عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس (.Heliothis spp)گوجه‏فرنگی در شهرستان طارم. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 15(2): 222-205.
غلامی، ح. ا.، لوایی آدریانی، ر. و تفویضی، م. 1396. بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 4(1): 89-75.
کشاورز، س. و موسوی، س. ن. 1397. بررسی موانع و مشکلات و عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (10): 3، پیاپی 39: 172-151.
مجردی، غ. ر.، گلباز، س. ش. و عطایی، ح. 1393. تحلیل سازه‌های پیش برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 10(2): 15-1.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری. 1398. وضعیت برنجکاری در شهرستان ساری، وزارت جهاد کشاورزی.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری. 1397. وسعت زمین­های زیرکشت کشاورزی ارگانیک شهرستان ساری. وزارت جهاد کشاورزی.
ملک‌محمدی، ا. 1377. ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (جلد دوم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
Agarwal, R. and Prasad, J. 1999. Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies? Decision sciences, 30(2): 361-391.
Barragán-Ocaña, A. and Carmen del-Valle-Rivera, M.D. 2016. Rural development and environmental protection through the use of biofertilizers in agriculture: An alternative for underdeveloped countries? Technology in Society, 46: 90-99.
Chin, W. 1998. The partial least squares approach to structural equation modeling. In G.A. Marcoulides, editor. Modern methods for business research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 295-303.
Ferto, I. and Forgacs, C. 2009. The Choice between conventional and organic farming-A Hungarian example. CSABA FORGÁCS Paper prepared for presentation at the 113 EAAE Seminar.
Gelgo Dube, B. 2016. Analysis of determination of adoption of organic fertilizer and its effect on smallholder farmers income in Shashemene District, Ethiopia, A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfilment for the Requirements of the Award of Master of Science Degree in Agricultural and Applied Economics of Egerton University.
Hosseini, J. and Ajoudani, Z. 2012. Affective factors in adoption organic farming in Iran, Annals of Biological Research, 3(1): 601-608.
Kallas, Z., Serra, T. and Jose, M. 2009. Farmers’ objectives as determinant factors of organic farming presented at 113th EAAE Seminar “A Resilient European food industry and food chain in a challenging world”, chania, Crete, Greece, September 3-6. Available at: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/58035/2/Kallas_Serra_Gil_1.pdf
 Lahmar, R. 2010. Adoption of conservation agriculture in Europe lessons of the KASSA project. Land Use Policy, 27: 4-10.
Lee U.K. 2017. International Tourism Advertisements on Social Media: Impact of Argument Quality and Source. Sustainability, 9: 1-18.
Nunnally J.C. 1967. Psychometric theory, New York, NY: McGraw-Hill.
Nunnally J.C. and Bernstein I. H. 1994. Psychometric theory (3rd ed), New York: McGraw-Hill; 1994.
Singh, T., Bhat, M. and Khan, M.A. 2009. Sericulture Extension: Principles & management. APH Publishing Corporation.
Ullah, A., Shah, S.N.M., Ali, A., Naz, R., Maha, A. and Kalhoro, S.A. 2015. Factors affecting the adoption of organic farming in peshawar-Pakistan. Agricultural Sceinces, 6(6): 587-593.
Willer, H., Lernoud, J. and Kemper, L. 2018. The world pf organic agriculture 2018: Summary, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland, Available at www.fibl.org.