نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کارشناسان ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (148N=)، که 123 نفر از آنان به روش نمونه‏گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‏نامه‌ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.‏ تجزیه و تحلیل داده‏ها به ‏وسیله نرم‏افزار SPSSWin20انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش اکثر (57 درصد) کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک در حد خنثی بود. یافته‏های مقایسه میانگین‏ها از اختلاف معنی‌دار بین نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک براساس رشته تحصیلی آنان حکایت داشت. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای میزان مطالعه نشریات علمی- پژوهشی و استفاده از اینترنت توسط کارشناسان ترویج کشاورزی قادر به تبیین حدود 35 درصد از واریانس نگرش آنان نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Attitude of Agricultural Extension Experts towards Organic Farming

نویسندگان [English]

  • Mojgan Khoshmaram 1
  • Nematollah Shiri 1
  • Leyla Sharafi 2

1 Ph.D. candidate, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah

2 Graduated Student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah

اسدی، ع. و نادری مهدیی، ک. 1388. کشاورزی پایدار. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‏نور.
اکبری، م. و اسدی، ع. 1385. برخی چالش­های کشاورزی نوین بر خاک و محیط زیست. همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، http://www.civilica.com/Paper-SESDC-SESDC_013.htm
پورجاوید، س.، علی‏بیگی، ا. و زرافشانی، ک.1390 . ارزیابی پیش‏بین‏های خودکارآمدی تدریس آموزشگران هنرستان‏ها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 17. ص 67-55.
ثقفی، م.، علی‏نیا، ز. و علی­زاده، ح. 1389. بررسی اثرات فعالیت­های کشاورزی روستائیان حاشیه دریاچه پریشان بر آلودگی آب دریاچه. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG 2010)، ایران- زاهدان، 27-25 فروردین 1389.
چقماقی یزدی، م. و مرادی عهدیه، ع. 1386. کشاورزی ارگانیک، راه نجات بشر. موجود در   سایت: http//plantdiseaes.blogfa.com/cat-91.aspx
عبداللهی، س. 1387. بررسی چشم‏انداز توسعه کشاورزی ارگانیک. موسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی.51.
کیانی، غ. و لیاقتی، ه. 1386. تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه‏ریزی خطی پویا. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم‏شناختی، ایران: گرگان، صص 2737- 2727.
مافی، ح. 1387. کشاورزی ارگانیک ( مبانی پایداری در کشاورزی ). موجود در: http://www.crop.blogeky.com
 
Abaidoo, S. and Dickinson, H. 2002. Alternative and conventional agricultural paradigms: Evidence from farming in southwest Saskatchewan. Rural Sociology, 67 (1): 114-131.
Babaakbari, M. and Movahedian, M. 2006. Improvement fertilizer consumption with regard to country budget laws. Proceedings of the 10th soil science in Iran, Karaj.
Belsley, D. A., Kuh, E. and  Welsch,  R. E. 1980. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Co-linearity. Hohn Wiley and Sons, New York.
Beus, C. and  Dunlap, R. E. 1990. Conventional versus alternative agriculture: the paradigmatic roots of the debate. Rural Sociology, 55: 590-616.
Busch, L. and Lacy, W. 1983. Science, agriculture and the politics of research . West view Press Inc., Boulder.
Chouichom, S. and Yamao, M. 2010. Comparing opinions and attitudes of organic and non-organic farmers towards organic rice farming system in North-Eastern Thailand. Journal of organic systems, 5 (1): 25- 35.
Dahlberg, K. A. 1986. New Directions for Agriculture and Agricultural Research: Neglected Dimensions and Emerging Alternatives. Rowman & Allanheld Publishers, New Jersey.
Dimara, E., Petrou, A. and Skuras, D. 2003. The socio-economics of niche market creation: A social ecology paradigm for the adoption of organic cultivation in Greece. International Journal of Social Economics, 30 (3): 219-235.
Feder, G. and Slade, R. 1984. The acquisition of information and the adoption of new technology. American Journal of Agricultural Economics, 66 (3): 312-320.
Fishbein, M. and Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. J. Wiley and Sons: New York, USA.
Fuglie, K. and Kascak, C. 2001. Adoption and diffusion of natural-resource-conserving agricultural technology. Review of Agricultural Economics, 23, (2): 386-403.
Gangadharappa, H. V., Pramod, K. T. M. and Shiva, K. H. G. 2007. Gastric floating drug delivery systems: a review. Indian Journal of Pharm, 41: 295-305.
Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80(2): 223-255.
Harp, A. and Sachs, C. 1992. Public agricultural researchers: Reactions to organic, low input and sustainable agriculture. Agriculture and Human Values, 9 (4): 58-63.
Hasheminasab, H., Farshadfar, E. and Varvani, H. 2014. Application of Physiological Traits Related to Plant Water Status for Predicting Yield Stability in Wheat under Drought Stress Condition. Annual Research and Review in Biology, 4 (5): 778-789.
Hatirli, S. A., Ozkan, B. and Fert, K. 2005. An econometric analysis of energy input/output in Turkish agriculture. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 9: 608-623.
Khaledi, M., Gray, R., Weseen, S. and Sawyer, E. 2007. Assessing the barriers to conversion to organic farming: an institutional analysis. Submitted to: Advancing Canadian Agriculture and Agri-Food Saskatchewan (ACAAFS).
King, D. and Ilbery, B. 2012. Farmers’ attitudes towards organic and conventional agriculture: a behavioural perspective. Organic Food and Agriculture - New Trends and Developments in the Social Sciences, Dr Matthew Reed (Ed.), ISBN: 978-953-307-764-2, In Tech, Available from: http://www.intechopen.com/books/organic-food-and-agriculture-new-trends-and-developments-in-the-socialsciences/farmers-attitudes-towards-organic-and-conventional-agriculture-a-behavioural-perspective
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
Kromm, D. and White, S. 1991. Reliance on sources of information for water-saving practices by irrigators in the high plains of the USA. Journal of Rural Studies, 7 (4): 411-421.
Marsh, S., Pannell, D. and Lindner,  R. 2000. The impact of agricultural extension on adoption and diffusion of lupines as a new crop in WA. Australian Journal of Experimental Agriculture, 40: 571-583.
Morgan, K. and Murdock, J. 2000. Organic vs. conventional agriculture: knowledge, power and innovation in the food chain. Geoforum 31: 159-173.
Ramesh, P., Singh, M. and Subba Rao, A. 2005. Organic farming: Its relevance to the Indian context. Current Science, 88: 561-568.
Van den Ban, A. and Hawkins, H. 1988. Agricultural Extension. Longman Scientific & Technical, Essex.
Wheeler, S. 2005. Factors influencing Agricultural professionals’ Attitudes towards Organic Agriculture and Biotechnology. Ecological Economics, 65: 145-154.
Wheeler, S. 2008. What influences agricultural professionals' views towards organic agriculture?. Ecological Economics, 65: 145-154.
Wynen, E. 1988. Sustainable and conventional agriculture in South-Eastern Australia: A comparison. Economics Discussion Paper, No. 22/88, School of Economics, La Trobe University.
Wynen, E. 1996. Research implications of a paradigm shift in agriculture: the case of organic farming. Resource and Environmental Studies, No. 12, Centre for Resource and Environmental Studies, ANU