نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

شوراهای اسلامی روستایی از مهم‌ترین تشکل‌ها و نهاد غیردولتی هستند که زمینه‌های مشارکت مردم در برنامه‌های ترویجی را مهیا می‌سازند و نقش مهمی در اجرا و به هدف رساندن برنامه‌های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی دارند. هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی هست. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در این مطالعه به‌کاربرده شد و 235 عضو شورای اسلامی شهرستان ساری انتخاب شدند. روش‌شناسی تحقیق، ترکیبی از روش‌های کمی و توصیفی- استنباطی بود و مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی به ترتیب 78/0 و 77/0 به دست آمد. میانگین سنی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ساری 42 سال بود و ازنظر میزان تحصیلات 3/39 اعضای شوراها دیپلم داشتند. میانگین سابقه عضویت در شورا هفت سال و 6/91 درصد اعضای شورا در روستا ساکن بودند. کشت محصولات جدید زراعی و باغی، بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی و کاشت زراعی مکانیزه و استفاده از انواع کودهای زراعی در رتبه‌های اول تا سوم تمایل اعضای شورای اسلامی به نوآوری ونوپذیری بود. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که 9/42 درصد از تغییرات مربوط به مشارکت ترویجی شوراها را نوپذیری، ارتباطات، امور اجتماعی،‌ نیاز آموزشی و شرکت در جلسات آموزشی تبیین می‌نماید. بیشترین اثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی را امور اجتماعی با ضریب مسیر 308/0 داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effective Factor on the Rural Islamic Councils Participation of Extension about Rural Sustainable Development in Sari

نویسندگان [English]

  • Mehdi Charmchian Langerodi 1
  • Najmeh Espahbodinia 2

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Graduated Student, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

استعلاجی، ع. 1380. توسعه پایدار و یکپارچه­سازی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
استعلاجی، ع. 1380. طرح هادی و تأسیسات زیربنایی و عمومی و روستایی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
استعلاجی، ع. و مسلمی، ع. 1380. مدیریت و برنامه­ریزی محلی و منطقه‌ای. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
اسماعیل­پور، ن. 1380. بیمه و انواع آن. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
اسماعیل­پور، ن. 1379. آشنایی با اعتبارات ومنابع­اعتباری. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
بنار، ر. 1381. بررسی ظرفیت مسئولیت­پذیری شوراهای اسلامی روستایی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
حسین کریم، م. و هاشمی، ا. 1388. نظرسنجی از روستاییان در مورد چالش‌های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق شهرستان اراک فصلنامه روستا و توسعه. سال 12. شماره 2 تابستان، صفحات 155-
حامدی، ف. 1379. جایگاه شورا در اسلام و قانون اساسی. چالیشانلار، شماره دوم، زمستان، ص18-17.
رضوانی، م. 1383. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران. چاپ اول. تهران: نشر قومس.
سوان سون، ب. 1370. مرجع ترویج کشاورزی. ترجمه ا. شهبازی و ا. حجاریان. تهران: سازمان ترویج کشاورزی.
شرافتی، م. 1379. آشنایی با قوانین و مقررات زیست‌محیطی. ناشر: معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد کشاورزی.
شعبانعلی­فمی، ح. ا. علی­بیگی، ح. شریف­زاده، ا. 1383. رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی. انتشارات موسسه توسعه­ی روستایی ایران.
صالحی، ح. 1378. وظایف شوراها. نشریه شهرداری‌ها. سال اول، شماره 1
عبدالهی ،ع. 1384. تحلیل مشارکت تشکل‌های مردمی و محلی (CBOs) در برنامه­های تسهیلگری (ترویجی) پیرامون توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: شوراهای اسلامی روستایی استان آذربایجان غربی، شهرستان­های میاندوآب و شاهین‌دژ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
مهری­دوست، ح. و فضلی، ه. 1379. سرمایه­گذاری و اشتغال در نواحی روستایی معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
مهری­دوست، ح. فضلی، ه. 1379. نقش زنان و جوانان روستایی در اقتصاد روستا با تأکید به اشتغال. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
مهری­دوست، ح. 1379. اهمیت ­اقتصاد روستایی­و بازاررسانی­نقش­شورای­اسلامی ­در سازماندهی­کشاورزی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
نوبخت حقیقی، ش. 1379. بهداشت عمومی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
نوبخت حقیقی، ش. 1379. آشنایی­با شیوه­جلب­ مشارکت­های ­مردمی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی (دفتر مشارکت و بسیج مردمی). چاپ اول.
Akabayashi, A. 2003. Report of the project strategies for social consensus building on the policies concerning advanced medical technologies. tokyo: fuji research institute corporation. available online at: akirasantky@umin.ac.jp.
Asadi-Lari, M., Farshad, A.A., Assaei, S.E., Vaez Mahdavi, M.R., Akbari, M.E., Ameri, A., Salimi, Z. and Gray, D. 2005. Applying a basic development needs approach for sustainable and integrated community development in less-developed areas: report of ongoing iranian experience, public health. 119: 474–482.
Alavitabar, A. 2000. Participation in management of cities, assessment the pattern of participation of citizens in management of cities affairs (global and iranian experiences), organization of municipalities press, Tehran.
Corioli, L., Mclean, K., Mokoli, M., Ryan, A., Shah, P. and Williams, M. 1999. Community based rural development reducing rural poverty from the ground up. IMF Annual Meeting. World Bank.
Fernando, N.A. 2008. Rural development outcomes and drivers: An overview and
some lessons. Manila: Asia Development Bank.
Iranian Rural Development Institute. 2002. Workgroup of rural development, challenges and key opportunities of rural development of iran seminar.
Kalantari, K.h., Fami, S.h., Asadi, A., Qasemi, I. and Chubchian, S.H. 2008. Major challenges of iranian rural communities for achieving sustainable development, American Agricultural and Biological Sciences.
Maurel, P., Craps, M., Cernesson, F., Raymond, R., Valkering, P. and Ferrand, N. 2007. concepts and methods for analysing the role of information and communication tools (IC-tools) in social learning processes for river basin management, Environmental Modelling & Software.
Nomsa, E., Marietta, P. and Barnabas, M. 2011. Factors explaining sustainability of agricultural development projects implemented by nongovernmental organizations in swaziland. http://www.aiaee.org/proceedings/116-2011-windhoek-namibia/1446-factors-explaining-sustainability-of-agricultural-development-projects-implemented-by-nongovernmental-organizations-in-swaziland.html.
Richardson, J.G., William, J.Y. and Mustian, R.D. 2003. Barriers to participation in extension expanded foods and nutrition programs. Extension 41(4). Retrieved 12 March 2008 (http://www.joe.org/joe/2003october/rb5.php).
South African Rural Development Framework. 2005. Report. available on http://cbdd.wsu.edu/ kew/ content/ cdoutput/tr501/page58.htm.
Varmazyari, H. and Hosseini, M. 2009. An investigstion of participation of pastoralists of the dishmook district on rural development projects. geography and environmental planning (university of Isfahan).
Vari, A. 2004. International Water resources association Water International. Hungarian academy of sciences hungary, Vol. 29, NO.3.