نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 فارغ التحصیل دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل.

چکیده

یکی از نهاده‌های مهم در بخش کشاورزی روستاهای شهرستان زابل که به منظور برداشت آب از چاه‌ها استفاده می‌شود و در چند سال اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است، نهاده برق می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده به برآورد تابع تقاضای برق در بخش روستایی شهرستان زابل طی سالهای 1364-1390 پرداخته و عوامل موثر بر آن شناسایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بلند مدت کشش قیمتی تقاضا منفی و بزرگتر از یک بوده، کشش درآمدی مثبت و بزرگتر از یک و درصد تغییرات تعداد مشترکین بر درصد تقاضا اثر معنی‌دار داشته است ولی دمای هوا اثری بر مصرف برق نداشته است. لذا با حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن، درآمد کشاورزان و مصرف آنها کاهش می‌یابد. در کوتاه مدت نیز درصد تغییرات موارد فوق بر مقدار تقاضا اثر داشته و هر گونه شوکی پس از چهار دوره به تعادل می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimate the Electricity Demand and the Effect of Targeted Subsidies Case Study: the Rural of Zabol city

نویسندگان [English]

  • Hajar esnaashari 1
  • Mahdieh mosannan mozafari 2

1 PhD student of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan

2 PhD graduate of Agricultural Economics, University of Zabol

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural electiricity demand
  • ARDL
  • Zabol
آذربایجانی. ک.، شریفی، ع. و ساطعی، م. 1385. برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346). مجله تحقیقات اقتصادی، 73: 133-166.
ابونوری، ا. و رحیمی بنه کاغی، م. 1386. بررسی الگوی مصرف برق درخانوارهای آذربایجان شرقی و پیشنهاد یک تعرفه هدفمند. دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، 14: 33-52.
 اسماعیلی، ع. و طرازکار، م.ح. 1384. برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. زاهدان.
ترازنامه انرژی، 1388. وزارت نیرو.
تشکینی، ا. 1384. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. موسسه فرهنگی هنری دیباگران. تهران. ص 78.
وزارت جهاد کشاورزی، جهاد کشاورزی زابل، 1386.
صفاری پور اصفهانی، م. 1377. بررسی وپیش بینی تقاضای برق در ایران. مجله برنامه و بودجه، 14: 75-92.
لطفعلی پور، م. و لطفی، ا. 1383. بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان. مجله دانش و توسعه، 15: 47-69.
مشیری، س. و شاهمرادی، ا. 1385. برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار. مجله تحقیقات اقتصادی، 27: 305-335.
نوفرستی، م. 1378.  ریشه واحد وهم جمعی دراقتصاد سنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول. ص 55.
Banerjee, A., Dolado, J.J., Galbraith, J.W., and Hendry, D.F. 1993. Co-integration, error-correction, and the econometricanalysis of non-stationary data. Advanced Texts in Econometrics. Oxford, UK: Oxford University Press.
Pesaran, M.H. and Pesaran, B. 1997. Working with Microfit 4-0: Interactive Econometric             Analysis. Oxford university press.
Pesaran, M.H., and  Shin. Y. 1996."Co-integration and speed of convergence to equilibrium". Journal of Econometrics, 71, 43-117
Pesaran, M.H. and Shin, Y. 1998. An autoregressive distributed lag modeling approach to co       integration analysis. Department of Applied Economic, University of Cambridge, England
Thomos, s. and Mackerron, G. 1982. Industrial electricity consumption in the UK: past                determinants and possible futures .Energy policy. 10(4): 275-294.
Uri, N. D. 1994. The Impact of measurement eror in the data on estimates of the agricultural       demand for electricity in the USA. Energy Economics. 16: 121-131.