نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز.

3 ستادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه.

4 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز.

چکیده

افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سال‌های اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از مکان‌های فرهنگی و تاریخی شده است. آرامگاه شمس تبریزی شهر خوی در استان آذربایجان غربی به‌ دلیل دارا بودن ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، یکی از مناطق تاریخی و گردشگری مهم استان و کشور می‌باشد. لذا مطالعه ارزش تفرجی آرامگاه مذکور می‌تواند در رفع کمبودهای این مکان تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی در آن مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. داده‌های موردنیاز از طریق تکمیل پرسش‌‌‌‌نامه و مصاحبۀ حضوری با 140 بازدیدکننده از آرامگاه مذکور با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدید‌کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از آرامگاه مذکور  می‌باشند. همچنین متغیرهای تحصیلات، رضایت بازدیدکنندگان، جنسیت، اندازه خانوار، درآمد و قیمت پیشنهادی اثر معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیر سن، ازلحاظ آماری معنی‌دار نبوده ولی علامت مورد انتظار را دارا بود. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای هر بار  بازدید 6250 ریال و ارزش تفرجی سالانه آرامگاه شمس تبریزی حدود 375 میلیون ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Outdoor recreation value of Tomb of Shams Tabrizi in khoy with Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • saber khodaverdizadeh 1
  • Davood Behbudi 2
  • Mohammad Khodaverdizadeh 3
  • Maryam Saremi 4

1 PhD student of Dept. of economics, college of economics and Management, Tabriz University, Iran.

2 Full Professor, Dept. of economics, college of economics and Management, Tabriz University, Iran.

3 Assistant Professor, Dept. of Agricultural economics, college of Agricultural, Urmia University, Iran.

4 PhD student of Dept. of economics, college of economics and Management, Tabriz University, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Logit Model
  • Outdoor recreation Value
  • The Tomb of Shams Tabrizi
  • Willingness to pay
امیرنژاد، ح.، خلیلیان، ص. و عصاره، م.ح. 1385. تعیین ارزش­های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. پژوهش و سازندگی. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 19(3) : 43-32.
خداوردیزاده، م .، حیاتی، ب. و کاووسی کلاشمی، م .1387.  برآورد ارزش تفرجی سالانه روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. علوم محیطی، 5(4): 52-43.
عسگری، ع. و مهرگان، ن. 1380. برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از CVM: نمونه گنج نامه همدان. پژوهشهای اقتصادی، 1(2) :115- 93.
فتاحی، ا.، قزل سفلو، ن.، رضوانی، م. و حسینی، ک. 1393. ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی چهل چای). راهبردهای توسعه روستایی، 1(1): 14-1.
فرج­زاده، ز.، سلطانی، غ. و روستایی، م. ­1388. برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگارد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM). پژوهش‌های اقتصادی، 9(4): 111- 89.
مولایی، م.، قهرمانزاده، م. و مهدیزاده، ی. 1388. برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. مدل‌سازی اقتصادی، 3(2): 193-173.
راحلی، ح.، حیدری چیانه، ر. و خداوردیزاده، م. 1392. برآورد ارزش تفریحی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 17(44): 117-95.
رضایی، ا.، نخعی، ن. و محمدزاده، ش. 1392. برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامه محیط‌شناسی، 39(2): 55-32.
Amirnejad, H., Khalilian, S. and Assareh, M.­H. 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics, 58: 665-675.
Ashim, G.B. 2000. Green national accounting: Why and How? Environment and Development
Economics. 5: 25-48.
Del Saz Salazar, S. and Marques. J. 2005. Valuing cultural heritage: The social benefits of restoring and old Arab tower. Cultural Heritage, 6(1): 69–77.
Guo, Z., Xiao, X.,  Gan, Y. and Zheng, Y. 2001. Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan country of china. Ecological Economics. 38: 141-154.
Haneman, W.M .1984. Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341.
Judge, G., Hill, C.,  Griffiths, W.,  Lee, T. and Lutkepol, H. 1982. Intruduction to the theory and practice of econometrics. Wiley, New York.
Lee, C. and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23:531-540.
Khodaverdizadeh, M., Kavoosi Kelashemi, M., Hayati, B. and Molaei, M. 2009. Estimation of recreation value and determining the factors effective in visitor's WTP for Saint Stepanus church using the Heckman two stage and contingent valuation method. Word Applied Sciences Journal, 6: 808-817.
Maddala, G.S.1983 . Limited dependent and qualitative variables in econometrics.Cambridge  University Press. Department of Economic. University of Florida.
Mourato, S., Kontoleon, ­A. and Danchev, A. 2002. Preserving cultural heritage in transition economies: A contingent valuation study of Bulgarian monasteries. Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
Nabin, B., Stern, M. and Bhattarai, R. 2008. Contingent valuation of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal: Implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics, 66(2):218 – 227.
Pagiola, S. 2001. Valuing the benefits of investments in cultural heritage: The historic core of split. In Paper presented at the international conference on economic valuation of cultural heritage, Cagliari. 19–20.
Provinsa, A.,  Pearceb, D., Ozdemiroglua, E.,  Mouratoc, S. and Morse-Jones, S. 2008. Valuation of the historic environment: The scope for using economic valuation evidence in the appraisal of  heritage-related projects. Progress in Planning, 69: 131–175.
Pollicino, M. and Maddison, D. 2004. Using contingent valuation to value maintenance options for Oxford’s historic building. Unpublished paper, Institute of Archaeology, University College London and Institute of Economics, University of Southern Denmark
Pollicino, M., and Maddison, D. 2001. Valuing the benefits of cleaning Lincoln Cathedral. Journal of Cultural Economics, 25(2), 131–148.
Willis, K.­G. 1994. Paying for heritage: What price for Durham Cathedral? Journal of Environmental Planning and Management, 37(3).
Whister, D. 1999. An Introductory Guide to SHAZAM. www. Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.