ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

صالح شاهرخی ساردو؛ موسی محموذی برام؛ علی سینا مولایی؛ ناصر آقا عباسی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 400-383

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15053

چکیده
  چکیده درک بهتر پدیده‌های جغرافیایی و شناخت علمی مکان‌های جغرافیایی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان‌های مورد نظر است. همچنین آگاهی از پراکنش فضایی و سطوح توسعه‌یافتگی پیش‌نیاز طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی محسوب می‌گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطوح توسعه‌‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ می‌باشد. ...  بیشتر