ترویج و آموزش کشاورزی
سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس

احسان معصومی؛ داریوش حیاتی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 3-14

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.81841.1648

چکیده
      اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید ادبیات توسعه روستایی است. مطالعات متعددی به مرور شواهد و نظریه­ها در جهت ارتقاء مفهوم اقتصاد غیرزراعی روستایی پرداخته­اند. این در حالی است که مطالعات تجربی کافی در این زمینه به‌ویژه در کشورهای درحال­توسعه وجود ندارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی سازه­های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های ...  بیشتر