ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا

محسن عادلی ساردویی؛ باب اله حیاتی؛ حمید شریفی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 351-365

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13614

چکیده
  نیاز رو به رشد بشر به مواد غذایی طی دهه‌های اخیر وابستگی به سموم و آفت کش‌های شیمیایی را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است. به سبب آثار تخریبی سموم شیمیایی، پذیرش فناوری‌های زیستی و غیر زیستی هم سو با کشاورزی پایدار از قبیل کنترل آفات با بهره‌گیری از دشمنان طبیعی آن‌ها، موردتوجه محققین بخش کشاورزی قرارگرفته است. از این‌رو در این ...  بیشتر