تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران

عبدالحمید پاپ‌زن؛ شهپر گراوندی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8588

چکیده
  نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی، یکی از رایج‌ترین نظام‌های بهره‌برداری از زمین در استان کرمانشاه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پژوهش‌های اندکی در رابطه با سنجش آسیب‌پذیری این نظام در استان کرمانشاه صورت گرفته است، درحالی‌که  سنجش آسیب‌پذیری می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ر‌یزان و سیاستمدارن در تدوین برنامه‌ها، تخصیص ...  بیشتر

تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور)

فرحناز رستمی قبادی؛ وحید علی‌آبادی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6001

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی اثرات خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (ICT) بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان  است. این تحقیق، توصیفیـ پیمایشی بوده و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام‌شده است. جامعة آماری تحقیق روستائیان روستای گودین شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر