جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ محمود گنجی پور

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 60-75

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.51044.1526

چکیده
  استقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و گامی اساسی در تعدیل اختلاف درآمد بین مناطق شهری و روستایی است و از این واقعیت نشأت می­گیرد که صنایع روستایی قادرند فرصت­های شغلی و درآمدی بیشتری ایجاد نمایند و از این رو بستر مناسبی برای توسعه روستایی فراهم سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین پیامدهای فضایی استقرار ...  بیشتر