نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف آسیب‌شناسی شکایات در شرکت‌های تعاونی روستایی‌ و ارائه راهکارهای کاهش آنها، در دو مرحله تحلیل تِم و پیمایشی با رویکرد توسعه‌ی پایدار روستایی به صورت اکتشافی و توصیفی و در سال 1400 انجام گرفته است. جامعه آماری در مرحله اول 23 نفر از رؤسای ادارات، مدیران، اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های تعاونی روستایی استان اردبیل بوده که به شیوه نمونه‌گیری ارجاع زنجیره‌ای (روش گلوله برفی)، انتخاب و در مرحله دوم نیز تعداد 200 نفر از کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای شرکت‌های تعاونی روستایی که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطّلاعات در مرحله اول، مصاحبه عمیق و مرحله دوم، پرسشنامه محقق‌ساخته منتج از مرحله اول بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول، از روش تحلیل تِم و نرم‌افزار Atlas-ti در شش مرحله و در مرحله دوم از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و به کمک نرم‌افزار Amos استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش عامل "نداشتن شفافیت مالی" با ضریب مسیر 744/0 بیشترین تأثیر را در بروز شکایات در این شرکت‌ها داشته است. بعد از این عامل، عامل "ضعف در نظارت و کنترل" با ضریب 714/0، عامل "ضعف مدیریتی" با ضریب مسیر 592/0، عامل "ترجیح منافع فردی" با ضریب مسیر 568/0، عامل "رقابت‌پذیر نبودن" با ضریب مسیر 53/0، عامل "بازنگری در قوانین" با ضریب 521/0 و در نهایت عامل "حدود و اختیارات" با ضریب 312/0 به ترتیب به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بروز شکایات در شرکت‌های تعاونی روستایی شناسایی شدند. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تضاد منافع در این شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین نظارت مستمر و بازرسی‌های لازم و رسیدگی به ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of Complaints in Rural Cooperatives Ardabil Province with Sustainable Rural Development Approach

نویسنده [English]

  • Ahad Norouzzadeh

Department of Management, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the pathology of complaints in rural cooperatives and provide solutions to reduce them, in two stages of team analysis and survey with a sustainable rural development approach in an exploratory and descriptive manner in 2021. The statistical population in the first stage was 23 heads of departments, managers, board members and inspectors of rural cooperatives in the province who were selected by sampling chain reference (snowball method) and in the second stage 200 employees of cooperative offices, labor and Social welfare of the province and members of cooperatives that were selected by stratified random sampling. The data collection tools in the first stage were in-depth interviews and in the second stage, a researcher-made questionnaire resulting from the first stage. For data analysis in the first stage, the Theme analysis method and Atlas-ti software in 6 stages and in the second stage, the first and second confirmation factor analysis tests were used with the help of Amos software. According to the findings of the research, the factor "lack of financial transparency" with a path coefficient of 0.744 had the greatest effect on the occurrence of complaints in these companies. After this factor, "weakness in supervision and control" factor with a coefficient of 0.714, "weakness in management" factor with a path coefficient of 0.592, "preference for individual interests" factor with a path coefficient of 0.568, "not being competitive" factor with Path coefficient of 0.53, "revision of laws" factor with a coefficient of 0.521 and finally "limits and authority" factor with a coefficient of 0.312 were respectively identified as the most important and influential factors of complaints in rural cooperative companies. Based on this, it is suggested to pay attention to the conflict of interest in these companies. Also, continuous monitoring and necessary inspections and consideration of the balance sheet and performance and profit and loss accounts, the proposed budget and the reports of the board of directors to the general assembly should also be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Village
  • Complaint
  • Sustainable Development
  • Rural Cooperative Companies