نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی مجتمع آموزش عالی گناباد

10.22048/rdsj.2023.384652.2083

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توان ترسیب کربن در گیاه جو و تعیین پتانسیل گرمایش جهانی این محصول، در سال زراعی 1399-1400 در نواحی روستایی شهرستان شیروان اجرا شد. بدین منظور نمونه‌برداری به‌روش تصادفی سیستماتیک در 30 مزرعه از عمق 30-0 سانتیمتری خاک انجام شد و نهاده‌های مصرفی از طریق پرسشنامه چهره به چهره به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد توان ترسیب کربن خاک در مزارع جو شهرستان معادل 74/1 تن در هکتار بدست آمد. مقایسه ضریب تبدیل اندام‌های گیاهی نشان داد سنبله نسبت به ریشه به میزان 44/22 درصد از ضریب تبدیل بالاتری برخوردار بود. توان ترسیب کربن سنبله، ساقه و ریشه جو بترتیب 20/1297، 624/620 و 114 کیلوگرم در هکتار تعیین شد. در میان نهاده‌های ورودی، سوخت دیزل با میانگین 70/552 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین نقش و الکتریسیته با میانگین 85/6 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین نقش در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بود. در بین گاز‌های گلخانه‌ای نیز دی‌اکسید‌کربن با 79/1135 کیلوگرم در هکتار بیشترین سهم را داشت. مجموع پتانسیل گرمایش جهانی یک هکتار جو در شهرستان شیروان 31/1147 کیلوگرم معادل دی‌اکسید‌کربن بدست آمد. میزان ردپای کربن بدست آمده برای کل زیست توده گیاهی برابر 28/0 کیلوگرم معادل دی‌اکسید‌کربن بر کیلوگرم زیست توده جو بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of carbon footprint and global warming potential of barley (Hordeom Vulgare L.) (Case study: Rural areas of Shirvan city)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Babaeian 1
  • Abolfazl Tavassoli 2
  • Yasser Esmailian 3

1 Assistant Prof. of Department of Plant Genetic and Production Engineering, Shirvan Faculty of Agriculture, University of Bojnord, Bojnord, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan, Iran

3 Department of Agriculture and Natural Resources, University of Gonabad, Gonabad, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the ability of carbon sequestration in barley and to determine the global warming potential of this product in the cropping year 2020-2021 in rural areas Shirvan city. For this purpose, systematic random sampling was performed in 30 farms from 0-30 cm soil depth and consumption inputs were obtained through face-to-face questionnaire. The results showed that the soil carbon sequestration capacity in barley farms was equal to 1.74 ton/ha-1. Comparison of conversion coefficient of plant organs showed that spike had a higher conversion coefficient of 22.44% than root. The carbon sequestration capacity of spike, stem and barley root was determined as 1297.20, 620.624 and 114 kg.ha-1, respectively. Among the input inputs, diesel fuel with an average of 552.70 kg.ha-1 had the most role and electricity with an average of 6.85 kg.ha-1 had the least role in greenhouse gas emissions. Among greenhouse gases, carbon dioxide with 1135.79 kg.ha-1 had the highest share. The total global warming potential of one hectare of barley in Shirvan city was 1147.31 kg equivalent of carbon dioxide. The amount of carbon footprint obtained for the total plant biomass was equal to 0.28 kg equivalent to carbon dioxide per kg of barley biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • Greenhouse gases
  • Global warming
  • Environmental hazard