نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، ایران

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، مجتمع عالی گناباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توان ترسیب کربن در گیاه جو و تعیین پتانسیل گرمایش جهانی این محصول، در سال زراعی 1399-1400 در نواحی روستایی شهرستان شیروان اجرا شد. بدین منظور نمونه­برداری به­روش تصادفی سیستماتیک در 30 مزرعه از عمق 30-0 سانتیمتری خاک انجام شد و نهاده­های مصرفی از طریق پرسشنامه چهره به چهره به دست آمد. نتایج به­دست آمده نشان داد توان ترسیب کربن خاک در مزارع جو شهرستان معادل 74/1 تن در هکتار بود. مقایسه ضریب تبدیل اندام­های گیاهی نشان داد سنبله نسبت به ریشه به میزان 44/22 درصد ضریب تبدیل بالاتری داشت. توان ترسیب کربن سنبله، ساقه و ریشه جو به ترتیب 20/1297، 624/620 و 114 کیلوگرم در هکتار تعیین شد. در میان نهاده­های ورودی، سوخت دیزل با میانگین 70/552 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین نقش و الکتریسیته با میانگین 85/6 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین نقش در انتشار گاز­های گلخانه­ای بود. در بین گاز­های گلخانه­ای نیز دی­اکسید­کربن با 79/1135 کیلوگرم در هکتار بیشترین سهم را داشت. مجموع پتانسیل گرمایش جهانی یک هکتار جو در شهرستان شیروان 31/1147 کیلوگرم معادل دی­اکسید­کربن به‌دست آمد. میزان ردپای کربن به‌دست آمده برای کل زیست توده گیاهی برابر 28/0 کیلوگرم معادل دی­اکسید­کربن بر کیلوگرم زیست توده جو بود. به طور کلی نتایج بدست آمده نشان داد محصول جو از توان ترسیب کربن قابل قبولی برخوردار است و گیاه زراعی مناسب برای قرارگیری در برنامه الگوی کشت مناطق روستایی می­باشد. بر اساس نتایج این پژوهش بخشی از تولید ناخالص مناطق روستایی شهرستان شیروان از طریق کشت محصول جو در اراضی حاشیه­ای با توان تولید کم قابل حصول خواهد بود که نقش مهمی در توسعه این مناطق خواهد داشت. بنابراین توصیه می­گردد بخشی از اراضی مزروعی حاشیه روستاهای شهرستان شیروان که محصولات اقتصادی با نیاز غذایی بالا در آنها قابل کشت نیست، به کشت محصول جو اختصاص یابد تا بتواند علاوه بر کسب درآمد برای کشاورزان روستایی از طریق ترسیب کربن اثرات زیست­محیطی فعالیت­های کشاورزی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of carbon footprint and global warming potential of barley (Hordeom Vulgare L.) (Case study: Rural areas of Shirvan city)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Babaeian 1
  • Abolfazl Tavassoli 2
  • Yasser Esmailian 3

1 Assistant Professor. Department of Plant Production Technology, Higher Education Complex of Shirvan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan, Iran

3 Department of Agriculture and Natural Resources, University of Gonabad, Gonabad, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the ability of carbon sequestration in barley and to determine the global warming potential of this product in the cropping year 2020-2021 in rural areas Shirvan city. For this purpose, systematic random sampling was performed in 30 farms from 0-30 cm soil depth and consumption inputs were obtained through face-to-face questionnaire. The results showed that the soil carbon sequestration capacity in barley farms was equal to 1.74 ton/ha-1. Comparison of conversion coefficient of plant organs showed that spike had a higher conversion coefficient of 22.4% than root. The carbon sequestration capacity of spike, stem and barley root was determined as 1297.20, 620.62 and 114.00 kg.ha-1, respectively. Among the inputs, diesel fuel with an average of 552.70 kg.ha-1 had the highest role and electricity with an average of 6.85 kg.ha-1 had the least role in greenhouse gas emissions. Among greenhouse gases, carbon dioxide with 1135.79 kg.ha-1 had the highest share. The total global warming potential of one hectare of barley in Shirvan city was 1147.31 kg equivalent of carbon dioxide. The amount of carbon footprint obtained for the total plant biomass was equal to 0.28 kg equivalent to carbon dioxide per kg of barley biomass. In general, the obtained results showed that the barley product has an acceptable carbon sequestration capacity and is a suitable crop to be included in the model program of rural areas. Based on the results of this research, part of the gross production of rural areas of Shirvan city will be achieved through the cultivation of barley in marginal lands with low production capacity, which will play an important role in the development of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • Greenhouse gases
  • Global warming
  • Environmental hazard