نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه حکمروایی از عرصه حکومت در می‌گذرد و با مشکلات زیادی روبروست و چاره ای جزء رهایی از آنها را ندارد. حکمروایی باید بتواند که مشارکت و همکاری را بین تمام نیروهای موثر در مدیریت جامعه، یعنی دولت ها، بخش های خصوصی و تشکل های مردمی برقرار کند. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر حکمروایی خوب انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با امر مدیریت روستایی و برنامه ریزی روستایی تشکیل می دادند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین معیارهای هشت گانه حکمروایی خوب معیار مشارکت و قانونمندی تاثیرگذارترین و معیار کارایی و اثر بخشی تاثیر پذیرترین معیار حکمروایی خوب بودند. همچنین معیار مشارکت به عنوان بااهمیت ترین معیار حکمروایی خوب شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the effective components on good rural governance from the perspective of experts and thinkers

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian

isfahan

چکیده [English]

Today, governance passes through the realm of government and faces many problems and has no choice but to get rid of them. Governance must be able to establish partnership and cooperation between all the forces influencing the management of society, namely governments, the private sector and grassroots organizations. Therefore, this study was conducted to evaluate the causal pattern of criteria affecting good governance. The present study is applied according to its purpose, and based on descriptive-causal method. The statistical sample of the study consisted of 30 experts and specialists related to rural management and rural planning. In order to achieve the research goal, fuzzy dimethyl technique was used. Findings of the study showed that among the eight criteria of good governance, the criterion of participation and legality were the most effective and the criteria of efficiency and effectiveness were the most effective criteria of good governance. The criterion of participation was also identified as the most important criterion of good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • rural management
  • good governance
  • criteria