نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گردشگری، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سرعت و شتاب، همیشه با کاهش دقت، افزایش ضریب خطا و در نتیجه نقص در خروجی همراه است. امروزه، گرایش چشمگیری برای تبدیل و تغییر فعالیت‌های پُرشتاب به کم‌شتاب گردشگری وجود دارد تا از زیبایی‌های آهستگی در تعطیلات و سفر، لذت برده شود. در حال حاضر، ماهیت مقصدهای روستایی به گونه‌ای است که می‌توان آن را به عنوان یک مجموعه یا چشم‌اندازی ایده‌آل‌تر نسبت به مقصدهای دیگر برای تسهیل‌سازی گردشگری کم‌شتاب محسوب نمود. در همین راستا، پژوهش حاضر، به دنبال اندازه‌گیری تأثیر عوامل گردشکری کم-شتاب بر توسعه‌ی مقصد روستایی می‌باشد. روش پژوهش، از نظر هدف، اکتشافی-تبیینی و نیز به لحاظ ماهیت، از نوع آمیخته (کیفی-کمّی) است. در روش کیفی، از مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته برای جمع‌آوری داده‌ها و از کدگذاری سه‌مرحله‌ای بر اساس تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. همچنین در روش کمّی، از پرسشنامه محقق‌ساخته (مستخرج از بخش کیفی)، برای جمع‌آوری داده‌ها و از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. قلمروی زمانی پژوهش از پاییز 1399 تا پایان تابستان 1400 بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هشت عامل "زمان، بازاریابی کم‌شتاب، محصولات کم-شتاب، تجربه‌ی میهمان‌نوازی کم‌شتاب، اقتصاد کم‌شتاب، فضای اجتماعی-فرهنگی کم‌شتاب، فضای کالبدی کم‌شتاب و سیاست‌گذاری کم-شتاب" به عنوان مقوله‌های توسعه گردشگری کم‌شتاب و شش عامل "منابع و جاذبه‌ها، تبلیغات و بازاریابی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل محیطی و عوامل سیاستی" به عنوان مقوله‌های توسعه گردشگری روستایی، انتزاع شدند. همچنین مشخص گردید که گردشگری کم‌شتاب و عوامل مؤثر بر توسعه این شکل گردشگری بر توسعه گردشگری روستای جواهرده، تأثیر مثبت و معناداری دارند. پیشنهادات مدیریتی و کاربردی مبتنی بر نتایج در انتهای تحقیق ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rural Tourism Development Based on Slow Tourism Development (Study of The Javaherdeh Village)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2
  • Razieh Rabani 2

1 Associated Professor of Tourism Management, Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Iran.

2 PhD Student in Tourism, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Speed and acceleration are always accompanied by a decrease in accuracy, an increase in the error rate and, as a result, a defect in the output. Today, there is a significant tendency to transform and change fast activities to slow ones in tourism in order to enjoy the beauty of slowness during vacations and travel. Currently, the nature of rural destinations is such that it can be considered as a more ideal set or perspective than other destinations for facilitating slow tourism. In this regard, the current research seeks to measure the impact of slow tourism factors on the development of rural destinations. The research method is exploratory-explanatory in terms of purpose and mixed in terms of nature. In the qualitative method, a semi-structured interviews were used for data collection and three-stage coding based on content analysis was used for data analysis. Also, in the quantitative method, a researcher-made questionnaire (extracted from the qualitative section) was used to collect data and structural equation modeling based on partial least squares was used for data analysis. The time domain of the research was from the fall of 1399 to the end of the summer of 1400. The findings of the research indicate that the eight factors "time, slow marketing, slow products, slow hospitality experience, slow economy, slow socio-cultural atmosphere, slow physical space and slow policy making" in Slow tourism development and six factors "resources and attractions, advertising and marketing, economic factors, socio-cultural factors, environmental factors and political factors" were abstracted in the development of rural tourism. It was also found that slow tourism and the factors affecting it have a positive and significant effect on the development of Javaherdeh village tourism. Management and practical suggestions based on the results were presented at the end of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Javaherdeh Village of Ramsar
  • Slow Village
  • Mixed Method
  • Rural Tourism
  • Slow Tourism