نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه ‏های توسعه روستایی و کشاورزی بوده است. در این راستا، خانوارهای روستایی که به طور عمده تأمین کننده مواد غذایی کشور هستند می‎ بایست دسترسی مناسبی به مواد غذایی مطلوب داشته باشند، این در حالی است که این موضوع همواره با چالش ‎های بسیاری رو به رو بوده است. لذا، هدف این پژوهش که در سال 1400 با روش کیفی انجام شد، تحلیل چالش ‎های امنیت غذایی در خانوارهای روستایی بود. جامعه تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان هفت آشیان شهرستان کرمانشاه بودند (375=N). ابزار اصلی گردآوری داده‎ ها، مصاحبه عمیق با افراد مطلع بود که از طریق نمونه‏ گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، مورد مطالعه قرار گرفتند (35=n). تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAX-QDA12، منجر به شناسایی 44 مفهوم در قالب 4 مقوله اصلی شد؛ بر این اساس، چالش‎ های اساسی امنیت غذایی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب اهمیت شامل: چالش‎ های مالی و اعتباری (فراوانی تجمعی: 212)، ضعف سیستم مدیریتی و قانونگذاری (فراوانی تجمعی: 190)، چالش‎های فرهنگی ـ اجتماعی (فراوانی تجمعی: 183)، پیچیدگی ماهیت کشاورزی و شرایط محیطی (فراوانی تجمعی: 181) بود. بنابراین، بهبود وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی و نظارت دقیق و درست بر قیمت گذاری‏ ها توسط مسئولان تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و توجه بیشتر مسئولان بر چالش ‏های مالی و اعتباری می‎ تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of food security challenges in rural households (Case Study: Haft Ashian District from Kermanshah Township)

نویسندگان [English]

  • Jalal Yavari 1
  • Zahra Athari 2

1 Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Attention to food security in Iran has always been one of the main goals of rural and agricultural development programs. In this regard, rural households, which are the main suppliers of the country's food, should have proper access to the desired food, while this issue has always faced many challenges. Therefore, the purpose of this study, which was conducted in the year 2021 with a qualitative method, was to analyze the challenges of food security in rural households. The study population was the heads of rural households in Haft Ashian District from Kermanshah Township (N=375). The main tool of data collection was in-depth interviews with key informants who were studied through purposeful sampling and snowball method (n=35). Analysis of data collected by content analysis method using MAX-QDA12 software led to the identification 44 concepts in the form of 4 main categories. Based on this, the basic challenges of food security in the study area in order of importance include: financial and credit challenges (frequency: 212), weak management and legislation (frequency: 190), socio-cultural challenges (frequency: 183) and the complexity of the nature of agriculture and environmental conditions (frequency: 181). Therefore, improving the income rural households will have important and significant effects on the improvement of food security, and the emphasis and attention of the authorities on financial and credit challenges can be very useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Rural Household
  • Financial and Credit Challenges
  • Haft Ashian District