نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاها در کشور، تهیه اجرای طرح هادی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تحلیل پیامدهای اجرای طرح هادی روستایی در راستایی بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی در دهستان رشتخوار می‌باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی بوده است و با فرمول کوکران(320 خانوار در سطح محدوده مورد مطالعه) حجم نمونه تعیین گردید. داده‌ها، با مطالعات میدانی( پرسشنامه، مشاهده: شاخص‌های انتخابی و محقق ساخته) و استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ با میزان 830/0، رضایت بخش بودن داده‌ها برای انجام پژوهش را نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین برای بررسی توزیع فضایی در بین روستاهایی که طرح هادی در آن اجرا شده بود از الگوی ویکور استفاده شد. یافته‌های تحقیق، نشانگر آن است که میانگین اثرات طرح هادی بر کیفیت زندگی مناطق روستایی مورد مطالعه در آزمون (t) تک نمونه‌ای در سطح متوسط(3) است. هعمچنین در الگوی رگرسیونی چندگانه توام، نقش عوامل و ابعاد تاثیر گذار بر میزان کیفیت زندگی خانوارهای روستایی از پیامدهای طرح‌هادی و توسعه آن در دهستان رشتخوار، نشان داد که همه ابعاد 6 گانه کالبدی، زیرساختی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی معنادار هستند. براساس تکنیک وایکور، روستای فتح‌اباد و سعادت آباد به ترتیب با 16/0 و 20/0 دارای بالاترین رتبه و روستاهای روح آباد و اندنجرد با میزان 96/0 و 80/0 دارای پایین‌ترین رتبه از نظر بهبود کیفیت زندگی موثر از اجرای طرح های هادی، نسبت به سایر روستاها هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of implementing a rural master plan on improving the quality of life of the local community (Case study: Roshtkhar County)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Tayebnia 1
  • Ali Eizadi 2

1 Assistant Professor of Geography/ university of Sistan and Baluchestan

2 Ph.D Student in Geography/ USB

چکیده [English]

One of the most important plans and programs of the government for organizing and developing villages in the country is to prepare a pilot plan. The aim of this study was to investigate and analyze the consequences of implementing a rural pilot project in order to improve the quality of life of the local community in Rashtkhar. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. In this study, the sampling method was random and the sample size was determined by Cochran's formula (320 households in the study area). Data were collected through field studies (questionnaire, observation: selected and researcher-made indicators) and using library studies. To assess the reliability of the questionnaire, using Cronbach's alpha method with a rate of 0.830, the data for the research showed that it was satisfactory. SPSS software was used for data analysis. The Vickor model was also used to investigate the spatial distribution among the villages in which the pilot project was implemented. Findings indicate that the average effects of the master plan on the quality of life of rural areas studied in the one-sample test at the intermediate level (3). Also in the combined multiple regression model, the role of factors and dimensions affecting the quality of life of rural households from the consequences of the pilot project and its development in Rashtkhar district, showed that all six dimensions of physical, infrastructure, environmental, social, economic, cultural are significant. According to the Vicor technique, the villages of Fathabad and Saadatabad with the highest rank with 0.16 and 0.20, respectively, and the villages of Rouhabad and Andanjard with the rate of 0.96 and 0.80 with the lowest rank in terms of improving the quality of life from the performance. Hadi plans are more than other villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide plan
  • Local community
  • Quality of life
  • Roshtkhar County