نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع و مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

صنعت توریسم بزرگترین صنعت جهان است و در تمامی کشورها بعنوان ابزاری حیاتی برای توسعه‌ی فعالیت های اقتصادی مناطق مختلف محسوب می‌شود. رشد این صنعت بویژه در بخش گردشگری روستایی می تواند به رشد و توسعه‌ی کسب و کارهای محلی کمک کند. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی خصوصاً در دوران کرونا از دیدگاه اهالی روستای بوژان در شهرستان نیشابور است. این پژوهش، توسعه‌ای و از نوع تحلیلی است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عامل و آلفای کرونباخ بدست آمده است. در این خصوص با رابطة کوکران، حجم نمونه 294 نفر به دست آمد که براساس آن پرسشنامه در اختیار روستاییان قرار گرفت. انتخاب نمونه از مردم محلی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام می‌گیرد. پیگیری اهداف تحقیق پس از آمار توصیفی با کاربرد تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t‌ و رگرسیون چندگانه انجام شده و داده‌های گرداوری شده با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPPS تجزیه تحلیل شد. نتایج آماری حاصل نشان می‌دهند که عوامل جاذبه‌های روستا، زیرساخت روستا، نحوه برخورد روستائیان، سطح اقتصادی، سطح اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی همگی عواملی هستند که بر توسعه گردشگری روستای بوژان تأثیر داشته و رابطه مستقیم با آن دارند که در این بین ویروس کرونا بیشترین درصد واریانس را در عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی با رابطه معکوس به متغیر وابسته را دارد. با تحلیل نتایج بدست آمده، در پایان نیز پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری روستایی این منطقه در دوران کرونا عنوان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on the Development of Rural Tourism Focusing on the Role of Corona Virus (Case Study of Bozhan Village, Neishabour City)

نویسنده [English]

  • fatemeh sogandi

Engineering faculty.University of Torbat Heydarieh. Torbat Heydarieh. Iran

چکیده [English]

The tourism industry is the largest industry in the world and all countries is considered an essential tool for the development of economic activities in different fields. The development of this industry, especially in rural tourism, can help the development of local businesses. The general purpose of this study is to analyze the factors affecting the development of rural tourism, especially during the Corona period from the perspective of the residents of Bozhan village in Neishabour. This research is descriptive and analytical. The validity and reliability of the questionnaire were obtained through factor analysis and Cronbach's alpha. In this regard, a questionnaire was provided to the villagers based on Cochranin which the sample size was 294 people. Sample selection from local people is done by a simple random sampling method. Research objectives are performed by descriptive statistics and then an exploratory factor analysis technique, multiple regression and t-test. In this regard, the collected data are analyzed using Excel and SPPS software. The statistical results show that the factors of village attractions, village infrastructure, and villagers’ attitude, and economic level, social, managerial and environmental level are the factors that affect the development of tourism in Bozhan village and have a direct relationship with it. But coronavirus has the highest percentage of variance in the factors affecting tourism development with an inverse relationship with the dependent variable. Finally, some suggestions are mentioned based on the analyzing data for the development of rural tourism in this region during the Corona period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Village
  • Tourism
  • Corona virus
  • Bozhan