نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

چکیده

دغدغه توسعه روستایی و توانمندی اجتماعات روستایی یکی از مسائل مهم جوامع توسعه نیافته در جهان امروز است. پیش از این تصور بر این بود که می‌توان این اجتماعات را با برخی مداخلات و با تهیه طرح‌های جامع و به صورت دستوری از فقر و عقب‌ماندگی نجات داده و معیشت پایداری برای ساکنان روستایی فراهم کرد؛ ولی امروز مشخص شده است که توان و ظرفیت درونی اجتماعات روستایی بیش از هر چیز دیگر در امکان تحقق توسعه و ایجاد معیشت پایدار دخیل است. این مقاله می‌کوشد ظرفیت و پتانسیل توسعه روستاهای شهرستان ملکشاهی را بر اساس شاخص‌های اجتماعی اقتصادی طبقه‌بندی نماید. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری خانوارهای روستاهای شهرستان ملکشاهی است. حجم نمونه 580 نمونه است که با فرمول کوکران تعیین شده است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری مطبق و انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی است. یافته‌ها نشان داد که روستاهای شهرستان ملکشاهی در شاخص‌های اجتماعی مانند انسجام، مشارکت، اعتماد و مهارت و آموزش وضعیت به مراتب بهتری در مقایسه با شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال، دسترسی به اعتبارات، درآمد و ساختارهای نهادی دارند. نتایج نشان داد که برای اجرای برنامه توان افزایی و تأمین معیشت پایدار، در کنار بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی و انسانی محلی باید نسبت به رفع موانع دسترسی به اعتبارات مالی و به چرخه انداختن سرمایه‌های کوچک و مازاد جوامع روستایی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clustering the capacity and development potential of Malekshahi villages based on socio-economic indicators

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari
  • Ahmad Shakiba
  • Karaim Vosoughi Niri
  • ahmad hajalizadeh

Institute for humanities and social studies

چکیده [English]

The concern of rural development and the empowerment of rural communities is one of the most important issues of underdeveloped communities in the world today. Before this, it was believed that these communities can be saved from poverty and backwardness with some interventions and by preparing comprehensive plans and in an orderly manner and provide a sustainable livelihood for the rural residents; But today, it is clear that the inner power and capacity of rural communities is involved more than anything else in the possibility of realizing development and creating a sustainable livelihood. This article tries to classify the capacity and development potential of the villages of Malekshahi city based on socio-economic indicators. The research method is the survey and statistical population of households in the villages of Malekshahi city. The sample size is 580 samples determined by Cochran's formula. The sampling method is matched sampling and random selection of samples. The findings showed that the villages of Malekshahi have a much better situation in terms of social indicators such as cohesion, participation, trust, skill and education compared to economic indicators such as employment, access to credits, income and institutional structures. The results showed that in order to implement the empowerment program and provide sustainable livelihood, in addition to benefiting from the local social and human capital, it is necessary to take advantage of removing obstacles to access to financial credits and putting small and surplus funds into the cycle of rural communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable livelihood
  • the capacity of local communities
  • socio-economic indicators
  • Clustering
  • Malekshahi