نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

دسترسی به غذا یکی از مهم‌ترین اجزای امنیت غذایی است که نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی هر جامعه‌ای دارد. دسترسی به غذا دارای سه مؤلفه اصلی شامل دسترسی فیزیکی، اقتصادی و تداوم دسترسی است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور پرداخته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای روستایی این دهستان تشکیل داد‌ه‌اند (2624(N=. حجم نمونه مورد مطالعه 300 خانوار تعیین شد که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب گزینش شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش سطح دسترسی به غذا در سطح جامعه مورد مطالعه، با الهام از روش تعیین شاخص فقر چند بعدی سازمان ملل، یک شاخص استاندارد طراحی شد که قادر بود وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا را به صورت یک نمره استاندارد بین صفر تا یک ارزیابی نماید. این مسئله نوآوری روش‌شناسی تحقیق حاضر بود. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که تنها 23 درصد از خانوارهای روستایی دهستان شاوور از دسترسی مطلوب به غذا برخوردار هستند. در میان مؤلفه‌های دسترسی به غذا مؤلفه دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی از وضعیت نامطلوب‌تری برخوردار است. ناتوانی منابع و مراکز تأمین اقلام غذایی در سطح روستا، عدم خودتولیدی خانوارهای روستایی به دلیل غلبه فرهنگ مصرفی شهری و نوسانات شدید قیمت اقلام غذایی از مهم‌ترین علل کاهش سطح دسترسی به غذا هستند. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد از طریق توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، ارتباطی و حمل و نقل زمینه دسترسی بهتر و بیشتر جامعه روستایی به اقلام غذایی فراهم شده و همچنین با ترویج فرهنگ خود تولیدی و پس‌انداز خانوارهای روستایی زمینه بهبود تاب‌آوری آنها در مقابل نوسانات قیمت بیش از پیش فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the access of rural households to food in Shavoor village

نویسندگان [English]

  • Jassem golabifar 1
  • Ali Akbar Barati 2
  • khalil kalantari 3

1 M.Sc. Student of Rural Development, کFaculty of Economics and Agricultural Development, ‌University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran

چکیده [English]

Access to food is one of the most important components of food security, which plays an important role in food security. Access to food has three main components including physical, economics and stability. The present study investigated the access of rural households to food in Shavoor village. The statistical population of the study consisted of all rural households in this district (N = 2624). The sample size of 300 households was determined based on stratified sampling method with proportional assignment. The data collection tool was a questionnaire. To measure access to food, based on the UN MPI, a standard index was developed whose value was between zero and one. This method was a methodological innovation of the study. Findings showed that about 23% of rural households have a good access to food. Among three main components, economic ans stability access have had the more contribution in access to food index. Disability to food supply resources and centers, lack of self-production and severe fluctuations in food prices are the most important causes for reducing the rural households access to food. Accordingly, it was suggested that improvement of ICT infrastructures will provide better condition to access of rural community to food. Promoting a culture of self-production and saving is another suggestion to improve the resilience of rural households to food price fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access to food
  • Food security
  • Food deprivation
  • Shavoor rural area