نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

2 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

تحقیقات کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه‌‌ جوامع روستایی و کشاورزی است. با این‌حال اثربخشی این راهبرد از سوی برخی سیاست­گذاران کلان اقتصادی و نیز گروه‌های اجتماعی مورد تردید قرار گرفته است. از این‌رو ارزیابی آثار و منافع اقتصادی تحقیقات کشاورزی، نخستین ضرورت اثبات آثار اقتصادی ارزشمند آنها است. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی آثار اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با استفاده از تحلیل مازاد اقتصادی در سال 1400 انجام شد. یافته‌ها  نشان داد که سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی بر منافع و رفاه اقتصادی تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی افزوده و آثار مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی استان داشته است. نرخ بازده داخلی و  میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت‌های پژوهشی این مرکز تحقیقاتی به ترتیب 50/0 و 1/7 ارزیابی شده است. بنابراین هر یک ریال سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی 1/7 ریال سود اقتصادی برای دست اندرکاران تحقیقات کشاورزی به ویژه کشاورزان به عنوان جمعیت اصلی جوامع روستایی استان داشته است. در نتیجه این افزایش منافع، آثار مثبتی بر فرایند توسعه بخش کشاورزی و جوامع روستایی خواهد داشت. بر اساس یافته­های پژوهش پیشنهاد می‌شود که دولت با در نظر گرفتن وظایف حاکمیتی خود، با اعمال سیاست‌های حمایتی هم از بعد تخصیص اعتبارات پژوهشی کافی و هم از منظر ایجاد همگرایی در بین کلیه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای ایجاد باور لازم بر نقش بنیادی و راهبردی تحقیقات کشاورزی در توسعه اقتصادی و روستایی، بسترهای لازم را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Economic Returns of Agricultural Research in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Bahrami 1
  • Noormohammad Abyar 2

1 Assistant Professor, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran.

2 Assistant Professor, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Agricultural development is one of the most critical strategies approaches in rural communities and agricultural development. However, the effectiveness of the strategy has been questioned by some macroeconomic policy makers and social groups. Therefore, Evaluating the socio-economic effects of agricultural research is the first necessity to prove its valuable results. Therefore, this research was conducted with the purpose of evaluating the economic effects of the research activities, using the economic surplus analysis at the Kurdistan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center(KANRRE), in 2021. The findings showed that investment in agricultural research increased the benefits and economic welfare of producers(farmers) and consumers of agricultural products and had positive effects on the development of the agricultural and rural sector of the province. The internal rate of return and the average benefit-cost ratio of the research activities have been evaluated as 50% and 1.7, respectively, at this research center. So, each 1 Rial invested in agricultural research has 1.7 Rials of economic benefits for those engaged in agricultural research, especially farmers as the main population of the rural communities of the province. As a result, this increase in benefits will have positive effects on the development process of the agricultural sector and rural communities. Therefore, it is suggested that the government provides the necessary platforms, taking into account its governance duties, by applying supportive policies, both from the perspective of allocating sufficient research credits and from the point of view of creating convergence among all economic policy makers of the country, to create the necessary belief in the fundamental and strategic role of agricultural research in economic and rural development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan Province
  • Agricultural Research
  • Benefit-Cost Ratio
  • Rural Development