نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج ، ارتباطات و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان

2 گروه ترویج، ارتباط ات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

3 عضو هیأت علمی / دانشگاه زنجان

4 استادیار گروه کشاورزی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

فقدان تنوع غذایی به‌عنوان مهم‌ترین جنبه دسترسی خانوار به غذا، چالشی اساسی برای جوامع روستایی به شمار می‌آید. هدف اصلی این پژوهش سنجش وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی منطقه موردمطالعه با استفاده از شاخص تنوع غذایی و تعیین عوامل اصلی تأثیرگذار بر رژیم غذایی خانوار می‌باشد. پژوهش مقطعی صورت گرفته جز تحقیقات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. ابزار اصلی جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد محاسبه نمره تنوع غذایی برحسب شمارش گروه‌های غذایی مصرفی توسط خانوار در دوره مرجع 24 ساعته قبل از فرآیند انجام مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 482 خانوار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد‌ عمده گروه‌های غذایی مصرفی توسط خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی به‌صورت انواع غلات با 57.9%، گیاهان ریشه‌ای و غده‌ای با 56.4% و انواع حبوبات با 49.8% می‌باشد. همچنین ازلحاظ طبقه‌بندی تنوع غذایی خانوار‌های روستایی، 58.1% در طبقه‌ دارای تنوع غذایی متوسط قرار گرفتند. تحلیل روابط مفروض بر اساس مقادیر استاندارد حاصل از هر دو روش تخمین حداکثر بزرگنمایی و Bayesian در نرم‌افزار Amos نشان داد که متغیرهای مالکیت دام، میزان تحصیلات، بعد خانوار و درآمد سالیانه در حالت کلی 85% از تغییرات متغیر وابسته تنوع غذایی را تبیین می‌کنند. متنوع سازی منابع درآمدی و در کنار آن ارتقا سطح تحصیلات سرپرست خانوار که منجر به افزایش دانش تغذیه‌ای و سوق دادن رژیم غذایی به سمت انتخاب و مصرف محصولات سالم‌تر و متنوع‌تر در رژیم غذایی خانوارهای روستایی می‌گردد، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Food Security Analysis of Rural Households in West Azerbaijan Province Based on Dietary Diversity Score and the Factors Affecting it

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadi 1
  • Mohammad Badsar 2
  • Heydar Gholizadeh 3
  • Roya Karami 4

1 university of zanjan

2 Faculty member

3 Academic member / University of Zanjan

4 1Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU), P.O Box, 19395-4697 Tehran, Iran.

چکیده [English]

Lack of food diversity as the most important aspect of household access to food is a major challenge for rural communities. The main purpose of this study is to assess the food security status of rural households in the study area using the food diversity index and determine the main factors affecting the household diet. This cross-sectional research is one of the applied researches that has been compiled by a descriptive-analytical method. The main tool for data collection is a combination of a standard questionnaire calculating the score of food diversity in terms of counting food groups consumed by the household in the reference period of 24 hours before the interview and a researcher-made questionnaire. The statistical population includes all rural households in West Azerbaijan province. 482 households were selected as a statistical sample by cluster sampling in several stages using Cochran's formula. The results showed that the main food groups consumed by rural households in West Azerbaijan province are cereals with% 57.9, root and tuberous plants with% 56.4 and legumes with% 49.8.Also, in terms of food diversity classification of rural households, %58.1 were in the category of moderate food diversity. Analysis of hypothetical relationships based on standard values obtained from Maximum Likelihood Estimates and Bayesian maximal estimation methods in Amos software showed that the variables of livestock ownership, education level, household size, and annual income, in general, explain% 85 of the changes in food variability dependent variables. It is suggested to diversify the sources of income and at the same time improve the level of education of the head of the household, which leads to increasing nutritional knowledge and leading the diet towards choosing and consuming healthier and more varied products in the diet of rural households

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary diversity index
  • Family diet
  • Consumer food groups