دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی


2. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

فهیمه بزی؛ سید مهدی حسینی؛ محمدعلی ترکی هرچگانی