توسعه روستایی
راهبردهای تحقق مشارکت زنان روستایی درپروژه‌های توسعه در ایران

شهره سلطانی؛ مجتبی پالوج

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.295505.1962

چکیده
  به دلیل توجه کمتر به ظرایف وپیچیدگی­های موضوع مشارکت، مشارکت زنان روستایی در پروژه­های توسعه اغلب به صورت یک شعار باقی می­ماند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مناسب برای تحقق مشارکت واقعی زنان روستایی در پروژه­های توسعه از دیدگاه صاحب‌نظران انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از چارچوب مؤسسه بین‌المللی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
راهبردهای مطلوب افزایش مشارکت سهامداران در احیای قنوات (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور)

مریم قاسمی؛ حوریه هوایی؛ زهرا مظفری

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 151-169

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.276230.1921

چکیده
  آب به‌عنوان عنصر اساسی حیات و وجه مشترک چالش‌های توسعه پایدار، سرمنشأ بحران چندوجهی نیم‌قرن آینده به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت آب در توسعه کشاورزی و نیز کاهش منابع آبی طی سال‌های اخیر، احیای منابع آبی پایدار ضروری است. ازآنجاکه عملکرد بهینه قنات مستلزم مشارکت سهامداران در حفظ و احیای آن است، پژوهش حاضر در تلاش است راهبردهای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز

علی پژوهان؛ احمد رضا عمانی؛ سیروس سلمانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 365-378

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.22401.1289

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینۀ تشکیل تشکل آب‌بران در چارچوب پژوهش‌های توصیفی‌ـ‌پیمایشی در سال زراعی 92 ـ 93 انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 375 گندم‌کار محدوده شبکه آبیاری دز هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و با ابزار پرسش‌نامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ضریب آلفای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان

مریم تاجری مقدم؛ سودابه پورعلیمردان؛ حسین راحلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38657

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در سال 1394 در شهرستان ارزوئیه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه (1200=N) بودند که از این میان تعداد 105 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ نجمه اسپهبدی نیا

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.10458

چکیده
  شوراهای اسلامی روستایی از مهم‌ترین تشکل‌ها و نهاد غیردولتی هستند که زمینه‌های مشارکت مردم در برنامه‌های ترویجی را مهیا می‌سازند و نقش مهمی در اجرا و به هدف رساندن برنامه‌های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی دارند. هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار ...  بیشتر