جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره

وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ آذر نوری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38655

چکیده
    پایداری محیطی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نگرشی سیستمی، می‌تواند با تحقق بخشی به توسعه‌ای پایدار، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در نواحی روستایی معنا شود. دستیابی به‌ چنین هدفی، نیازمند توجه به عناصر و عوامل اثرگذار در قالب مجموعه‌ی شاخص‌های پایداری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل عوامل پایداری سکونتگاه‌های ...  بیشتر