شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP

مصطفی تیموری؛ حسن ریحانی همدانی؛ محمد هادی حاجیان؛ محمود تیموری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8586

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی از طریق پرسش‌نامه‌ گردآوری شده  است، جامعة آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه‌های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن‌ها ...  بیشتر