جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد

حسن افراخته؛ سید امیر توفیقیان اصل

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38652

چکیده
  شناسایی ساختار سطوح توسعه‌یافتگی نواحی و توان‌های محیطی آن‌ها به منظور توزیع فضایی عادلانه منابع و خدمات در پهنه ملی و ناحیه‌ای در راستای توسعه یکپارچه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش تعیین سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد می‌باشد. به این منظور، با استفاده از 55 متغیر در قالب هفت شاخص ...  بیشتر