جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی عملکرد پایه ای نقاط شهری در توسعۀ اقتصادی روستاهای پیراشهری(مورد: روستاهای بخش مرکزی شهر نورآباددلفان)

محمدجواد صفایی؛ علی خدادادی؛ هادی نیازی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.237838.1857

چکیده
  نقاط شهری بعنوان مکان‌های سرویس دهنده پیرامون خود، توسعه این فضاها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. لذا باید عملکردی مناسب و مؤثری در جهت توسعه سکونتگاه‌های پیرامون خود داشته باشند. بر مبنای این پیش‌فرض، مقالۀ حاضر ضمن تعیین عملکرد شهر نورآباد؛ به تحلیل تأثیر آن بر توسعه اقتصادی نواحی پیرامونی پرداخته است. این پژوهش از منظر هدف؛ کاربردی، ...  بیشتر