اقتصاد کشاورزی
تعیین شاخص‌های آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب چغندرقند(مطالعه موردی: شهرستان تربت‌حیدریه)

فاطمه رستگاری پور؛ امیر سالاری؛ فاطمه عزیززاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 233-243

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.271470.1916

چکیده
  بحرانی بودن وضعیت منابع آبی مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران ازجمله استان خراسان‌رضوی، روند توسعه پایدار این مناطق را با چالش جدی مواجه نموده است. اتکای بیش از اندازه کشاورزی این مناطق به منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به مسائل مدیریت بهینه منابع آب و برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح الگوی مصرف آب به منظور افزایش بهره‌وری آب آبیاری را دوچندان ...  بیشتر