ترویج و آموزش کشاورزی
کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.15041

چکیده
  با توجه به اهمیت مدیریت واحد های زراعی، اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر الگوی کشت همراه با الویت‌بندی اهداف واحدهای کشاورزی اهمیت می یابد و انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران (هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مهم و ضروری به نظر می رسد. لذا، در این مطالعه به تعیین الگوی ...  بیشتر