اقتصاد کشاورزی
تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس

رضا اسفنجاری کناری؛ مصطفی اسکندری؛ حسین مهرابی بشرآبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13425

چکیده
  در مطالعه حاضر با استفاده از تابع مرزی پوششی نسبت شکاف تکنولوژیکی روش‌های مختلف آبیاری محصول گندم در استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 100 گندم‌کار در سال 1392 که به‌صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، استفاده ‌شده‌است. مزارع نمونه بر حسب روش‌های مختلفآبیاری به دو گروه دارای سیستم آبیاری بارانی ...  بیشتر