ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)

محمد رضا محبوبی؛ سیامک نبی زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13411

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی در شهرستان ملکان می‌باشد. جامعه آماری شامل کشاورزان گندمکار بود که 162 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ملکان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ...  بیشتر