ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک

مژگان خوش مرام؛ نعمت اله شیری؛ لیلا شرفی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.10460

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کارشناسان ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (148N=)، که 123 نفر از آنان به روش نمونه‏گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش ...  بیشتر