جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی تحولات کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان تایباد مورد مطالعه: دهستان کوهسنگی

فاطمه نعمتی جوزقانی؛ وحید ریاحی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1401، ، صفحه 225-243

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.283113.1936

چکیده
  یکی از وظایف اصلی و مهم برنامه ریزان در نواحی روستایی، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون باتوجه به نقش و کارکرد و میزان تاثیرگذاری هرکدام از کاربری ها بر یکدیگر است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تحولات کاربری اراضی روستایی است.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی میباشد که با استفاده از نقشه و پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته است. در این تحقیق تغییرات ...  بیشتر