توسعه روستایی
ارزیابی سطح تحقق‌پذیری طرح‌های احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ مریم اسدپور کردی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 419-429

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.284169.1938

چکیده
  مطالعه رفتار سرمایه­گذاران کمک شایانی در توسعه بخش­های مختلف اقتصادی دارد. یکی از موارد مهم در ارزیابی میزان موفقیت سرمایه­گذاران، رسیدن آن‌ها به اهداف پیش­بینی شده است. در این مطالعه به بررسی سطح تحقق پروژه­های ساخت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان مازندران پرداخته شده است. سطح تحقق اهداف در این مطالعه از نسبت ظرفیت ...  بیشتر