توسعه روستایی
تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری: شهرستان کیار)

مهدی محمدی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ابراهیم همتیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 501-515

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.297597.1967

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان کیار) صورت گرفته‌است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان و مدیران مزرعه روستاهای شهرستان کیار به تعداد 100 نفر ...  بیشتر