ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه)

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.78099.1637

چکیده
  امروزه توسعه تعاونی‏های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه‌ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان‌ها به­خصوص در تعاونی‌های کشاورزی غفلت کرد. از این­رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به­منظور حرکت فزاینده‌ تعاونی‌ها و بنگاه‏ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان

روح اله رضائی؛ سید محمود حسینی؛ مریم محمدی پابندی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13409

چکیده
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان صورت‌پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره تعاونی‌های توسعه روستایی در استان زنجان بودند که باتوجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب ...  بیشتر