جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیلی بر میزان تطبیق‌پذیری اولویت های گردشگران با ادراک عینی آن ها از فرصت های گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طارم)

لیلا مفاخری؛ افشین بهمنی؛ حامد قادرمرزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.265586.1903

چکیده
  توسعه گردشگری روستایی مستلزم شناخت اولویت های گردشگران و تلاش برای ارتقاء و انطباق جاذبه ها و توانمندی های روستا با نیازهای بازدیدکنندگان می باشد تا از این طریق، اقدام به بازدید مجدد، معرفی و توصیه به بازدید توسط سایر گردشگران صورت پذیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تناسب اولویت های گردشگران با ادراک عینی آن ها از مقصد گردشگری است. ...  بیشتر